Vervolgvragen inzake overlast asielzoekers

Geacht college,

Op 20 december 2019 ontvingen wij uw reactie op onze statenvragen van 22 november 2019.
De antwoorden op een aantal vragen geeft aanleiding tot een reeks vervolgvragen.

1. Zoals we in ED van 3 november en 9 november 2019 konden lezen kampt Cranendonck met grote overlast van asielzoekers. Ook in andere Brabantse gemeentes met een AZC is al maanden, zo niet jaren sprake van grote overlast, criminaliteit, intimidatie, straatroof, vernieling en geweldpleging. Hierover zijn talloze media-artikelen vindbaar[1][2][3][4][5][6].

Gedurende de begrotingsbehandeling op 8 november 2019 vond het college in reactie op de ingediende motie "veiligheidsmaatregelen rondom AZC’s" van de PVV[7] dat er geen enkele noodzaak voor actie bestond en werd het probleem in Cranendonck feitelijk nonchalant weggewuifd. De kwestie zou een zaak zijn voor het lokale bestuur en de driehoek.

Wij vroegen het college of na het artikel in ED op 9 november[2] inmiddels het besef binnen gedrongen is dat de houding zoals het college die gedurende de begrotingsbehandeling liet zien een zich serieus nemend provinciaal bestuur onwaardig is, te meer omdat de kranten al maanden vol staan met artikelen over overlast van asielzoekers.

Het college antwoordde: "Nee. Het betreft hier een verantwoordelijkheid van de regering."

a. Met zijn Brabantse aanpak opvang asielzoekers -het Brabantse 'wir schaffen das'- nam de CdK actief het voortouw in het faciliteren van het opnemen van vele tienduizenden asieleisers. Nu dit welkom zijn tol eist bij de gewone burgers die de rekening mogen betalen én de overlast ervaren, zegt het college 'nee, het betreft hier een verantwoordelijkheid van de regering'.
Is het college bereid om toe te geven dat de Brabantse aanpak een grote vergissing was? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid uw verantwoordelijkheid te nemen voor die vergissing?

b. Op 18 september 2015 onderschreef het College van GS via gedeputeerde van Merrienboer de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid'. Waarom heeft het college zich aan die motie gecommiteerd als zij de lasten en de overlast die die motie veroorzaakt voor de Brabanders, níet de verantwoordelijkheid van het college beschouwt?

c. In februari 2018 commiteerde dhr J. Remkes als IPO-bestuurder namens de provincies zich aan het Interbestuurlijk Programma. In dit programma is te lezen: "Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn bij uitstek opgaven waarbij alle overheden een cruciale rol hebben."
Kan het college, in het licht van het IBP waar ook de provincie Noord-Brabant zich aan heeft gecommiteerd, uitleggen hoe het bestrijden van de negatieve uitwassen van de door het college gefaciliteerde migratie géén (mede) verantwoordelijkheid zou zijn van het college?

2. De PVV vroeg wat het college concreet gaat doen om ervoor te zorgen dat Noord-Brabant veilig en weerbaar wordt tegen de overlast van asielzoekers, nu duidelijk is dat het probleem niet ophoudt, en wat de Brabander de komende tijd van het college mag verwachten, nu het 'veilig en weerbaar maken van Brabant' nota bene een prominente bestuursopdracht is van het College?

Het college antwoordde: "Dit onderwerp is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid"

a. Met zijn Brabantse aanpak opvang asielzoekers -het Brabantse 'wir schaffen das'- nam de CdK actief het voortouw in het faciliteren van het opnemen van vele tienduizenden asieleisers. Nu dit welkom zijn tol eist bij de gewone burgers die de rekening mogen betalen én de overlast ervaren, zegt het college 'Dit onderwerp is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid'.
Is het college bereid om toe te geven dat de Brabantse aanpak een grote vergissing was? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid uw verantwoordelijkheid te nemen voor die vergissing?

b. Op 18 september 2015 onderschreef het College van GS via gedeputeerde van Merrienboer de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid'. Waarom heeft het college zich aan die motie gecommiteerd als zij het veilig en weerbaar maken van Brabant níet de verantwoordelijkheid van het college beschouwt?

c. In februari 2018 commiteerde dhr J. Remkes als IPO-bestuurder namens de provincies zich aan het Interbestuurlijk Programma. In dit programma is te lezen: "Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn bij uitstek opgaven waarbij alle overheden een cruciale rol hebben."
Kan het college, in het licht van het IBP waar ook de provincie Noord-Brabant zich aan heeft gecommiteerd, uitleggen hoe het veilig en weerbaar maken van Brabant tegen de door het college gefaciliteerde migratie géén (mede) verantwoordelijkheid zou zijn van het college?

Het 2e deel van het antwoord van het college luidde dat het specifieke geval op 3 december besproken zou zijn met de staatssecretaris van J&V in het bijzijn van de CdK en de Brabantse burgemeesters met een AZC.

d. Graag hoort de PVV wat de uitkomsten en conclusies van deze bespreking waren.

e. Graag ontvangt de PVV alle documenten van dat betreffende overleg.

3. De PVV vroeg of het college bereid is om nu eerst te kiezen voor onze Brabanders, door in de Brabantse gemeentes met een AZC te bepleiten dat zij veilige-landers weigeren op te nemen? Dit naar aanleiding van de uiting van de CdK "Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers"[8].
Het antwoord van het college luidde: "Het college heeft geen bevoegdheden om te bepleiten om geen veiligelanders op te nemen."

a. Is het college net als de PVV van mening dat er helemaal geen bevoegdheden nodig zijn om iets te bepleiten?

b. Is het college net als de PVV van mening dat er in deze geen bevoegdheden nodig zijn, maar vooral een rechte rug van het college en de wil om op te komen voor onze éigen Brabanders?
Zo nee, waarom niet?

Het 2e deel van het antwoord van het college luidde dat de materie op 3 december besproken zou zijn met de staatssecretaris van J&V in het bijzijn van de CdK en de Brabantse burgemeesters met een AZC.

c. Graag hoort de PVV wat de uitkomsten en conclusies van de bespreking van dit onderwerp waren, met name ten aanzien van de uiting van de CdK.

d. Graag ontvangt de PVV alle documenten inclusief aantekeningen en correspondentie samenhangend met die uiting van de CdK "Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers".

4. De PVV vroeg of het college bereid is om alsnog de motie van de PVV zoals ingediend bij de begroting over te nemen en met een daadkrachtig plan van aanpak te komen om de veiligheid van burgers en bedrijven in de nabijheid van AZC’s te vergroten.
Het antwoord van het college hierop luidde "Nee."

Kan het college aangeven waarom zij de veiligheid van burgers en bedrijven in de nabijheid van AZC’s kennelijk niet belangrijk vindt?

5. De PVV vroeg het college waarom de CdK, in tegenstelling tot 2015, blijkens zijn woorden in de media (Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers[8]) nu opeens wél voorwaarden kon stellen aan het verlenen van medewerking aan het verzoek van de staatssecretaris m.b.t. opvang van asielzoekers. Op deze vraag antwoord het college "Over de wijze waarop de CdK uitvoering geeft aan zijn rijkstaken is hij verantwoording schuldig aan de regering".

Gezien de actieve beleidsmatige en faciliterende inzet van het college aan de opvang van asielzoekers (onderstrepen van de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid' alsmede het committeren aan het IBP) zou de PVV graag een serieus en inhoudelijk antwoord van het college willen ontvangen.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/cranendonck-wil-geen-asielzoekers-meer-uit-veilige-landen~a8c3ddf8/ 

[2] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/cranendonck-is-wanhoop-nabij-door-overlast-van-asielzoekers~ad1e18c3/ 

[3] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/oisterwijk-kan-ook-jeugdige-veiligelanders-uit-de-asielopvang-houden-erkent-coa-nu~adb25c4d/?referrer=https://www.google.com/ 

[4] https://www.trouw.nl/nieuws/burgemeesters-worstelen-met-raddraaiende-asielzoekers-uit-veilige-landen~b88b2236/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[5] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2993811/Schaf-een-goede-hond-aan-adviseert-gemeente-nadat-inwoners-klagen-over-asielzoekers 

[6] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3040623/Bewoner-azc-neergestoken-en-overgoten-met-kokend-water 

[7] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/2041-motie-veiligheidsmaatregelen-rondom-azc-s 

[8] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/commissaris-van-de-koning-over-asielzoekerscentra-eerst-oplossing-overlast-dan-pas-extra-opvang-asielzoekers~a0d65d53/

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_overlast_asielzoekers_beantwoording_28-1-2020.pdf