Statenvragen informatieverzoek Beleidskader Economie

Geacht college,

Op 16 oktober hebben Provinciale gedebatteerd over het statenvoorstel Beleidskader Economie 2030.

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. Op 16 oktober hebben Provinciale Staten gedebatteerd over het statenvoorstel Beleidskader Economie 2030. Een verwijt dat diverse fracties het college tijdens dat debat hebben gemaakt is dat het College heeft nagelaten om de kaderstellende rol van Provinciale Staten voldoende te respecteren door Sturen met Kaders niet toe te passen. Het college heeft nagelaten om Provinciale Staten actief (op basis van een startnotitie met stand van zaken, speelveld, dilemma's, ideeën, kengetallen, scenario's e.d.) om input en reflectie te vragen.

Volgens de gedeputeerde kon dat in een Themabijeenkomst. Dit betrof een informerende bijeenkomst in juni. Een informerende bijeenkomst kent geen oordeelsvormende component. Vervolgens draaide de gedeputeerde en gaf aan dat er gedurende die informatieve bijeenkomst ruimte voor inbreng zou zijn geboden en dat hij tot zijn genoegen ook had gezien dat een aantal partijen dat ook had gedaan. De spelregels gedurende de wedstrijd veranderen doet geen recht aan het principe van een gelijk speelveld. Bovendien blijft overeind dat er geen oordeelsvormende vergadering heeft plaatsgevonden met de bedoeling om input op te halen voordat GS een visie schrijft. Tenslotte bracht de gedeputeerde in dat hij zeer goed zou hebben geluisterd naar de inbreng in die vergadering.

a. Bovenstaande in acht nemend, is het college nog steeds van mening dat het college Provinciale Staten op voorhand volgens Sturen met Kaders actief heeft betrokken in de totstandkoming van een visie door het college?

b. Kan het college duiden hoe de handelwijze van het college en het gebrek aan een open uitnodigende houding kan rijmen met het statement in het Bestuursakkoord "We hebben een open akkoord waar alle partijen ruimte hebben om hun visie en standpunten in te brengen."?

2. Gedurende het debat heeft de gedeputeerde ook gemeld dat hij input heeft opgehaald bij allerlei externe stakeholders, waarvoor hij hen uitdrukkelijk nog dankte. De PVV heeft ter vergadering het college gevraagd om in het kader van transaparantie alle documenten met betrekking tot de input en overleg met al die stakeholders te openbaren. Het antwoord van het college, zonder redenen omkleed luidde negatief.

a. Is het college bekend met artikel 167 van de Provinciewet?

b. Op welke grond vond het college een direct negatief antwoord op een vraag om inlichtingen van een lid van Provinciale Staten opportuun?

c. Graag ontvangt de PVV álle documenten met betrekking tot de inbreng en overleggen met stakeholders in het kader van de totstandkoming van het beleidskader economie 2030 en bijbehorend statenvoorstel en reeds in concept aanwezige vervolgvoorstellen/ideeën.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_Noord-Brabant_over_informatieverzoek_Beleidskader_Economie.pdf