Statenvragen bemoeienis GS met gesprek over herindeling Uden en Landerd

Geacht college,

Volgens BD van 17/2 vindt er donderdag 18 februari een gesprek plaats tussen de Tweede Kamerleden Özütuk en Van der Molen[1], indieners van een amendement bij de wet over de herindeling van Landerd en Uden, en de burgemeesters van die gemeenten. Aan dat gesprek zou volgens het artikel gedeputeerde van Pinxteren deelnemen.

Hierover heeft de PVV Noord-Brabant de volgende vragen:

1.
Volgens BD van 17/2 vindt er donderdag 18 februari een gesprek plaats tussen de Tweede Kamerleden Özütuk en Van der Molen, indieners van een amendement bij de wet over de herindeling van Landerd en Uden, en de burgemeesters van die gemeenten. Aan dat gesprek zou volgens het artikel gedeputeerde van Pinxteren deelnemen.

a. Vanuit welke (wettelijke) rol neemt/nam gedeputeerde Van Pinxteren deel aan de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de burgemeesters?

b. Spreekt/sprak gedeputeerde van Pinxteren bij deze bespreking namens het voltallige college van GS?

c. Met welke opdracht/opinie vanuit het college neemt/nam gedeputeerde Van Pinxteren deel aan de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de burgemeesters?

d. Wat is/was de inzet van het College bij de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de burgemeesters?

e. Hoe verhoudt zich deze deelname van GS bij de bespreking tot de beantwoording op statenvragen van de PVV in juli 2020 waarin het college ten aanzien van de rol van het college (en die van PS) juist nadrukkelijk wijst op de exacte wettelijke bevoegdheden, rollen en kaders?

f. Is het college net als de PVV van mening dat de rol van de provincie bij de herindeling Landerd Uden zich beperkt tot het formuleren van de provinciale zienswijze over de herindeling en het verzenden daarvan aan de Minister? Zo nee, waarom niet? Welke rol ziet GS dan voor zichzelf?

g. Hoe verhoudt zich de deelname van GS bij de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de Burgemeesters tot de beantwoording op statenvragen van de PVV in juli 2020, waarin het college aangeeft te vinden dat 'het debat' over de herindeling op lokaal niveau dient plaats te vinden, en voor het proactief vooraf informeren van de zienswijze aan Provinciale Staten geen plaats is?

2.
Volgens burgemeester Bakermans van Landerd is het "op zijn zachtst gezegd vreemd dat de twee Kamerleden met hun wijzigingsvoorstel komen nadat de beide gemeenteraden, provinciale staten en de minister al hebben ingestemd met de fusie", aldus het artikel van 17 februari in BD1.

Heeft het college van GS burgemeester Bakermans er al op geattendeerd dat Provinciale Staten niet betrokken zijn bij deze herindeling?

3.
Bent u bereid, gezien uw actieve bemoeienis met het landelijke debat over de herindeling, voortaan dan ook consequent PS vooraf te informeren over een zienswijze rondom een herindeling, alvorens deze aan de Minister te sturen? Zo nee, waarom niet?

4.
Wilt u met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel, de beantwoording uiterlijk woensdag 24 februari openbaar publiceren?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/herindeling-maashorst-hellegers-en-bakermans-krijgen-hun-gewenste-gesprek-met-kamerleden~ae487760/