Statenvragen inzake Foutieve ambtseed

Geachte commissaris,

Naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn 30 maart jl. overal in onze provincie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De PVV Noord-Brabant heeft geconstateerd dat in meerdere gemeenten raadsleden bij het afleggen van de eed het woord ‘God’ hebben vervangen door ‘allah’[1][2]. In de gemeente Bergen op Zoom merkte burgemeester Petter zelfs op dat bij de eed in plaats van God ook allah aangeroepen mocht worden.[3]

Daarom de volgende vragen:

1. Naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn 30 maart jl. zijn overal in onze provincie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De PVV Noord-Brabant heeft geconstateerd dat in meerdere gemeenten raadsleden bij het afleggen van de eed het woord ‘God’ hebben vervangen door ‘allah’ . In de gemeente Bergen op Zoom merkte burgemeester Petter zelfs op dat bij de eed in plaats van God ook Allah aangeroepen mocht worden.
Bij eerdere gevallen waar raadsleden een andere tekst uitspraken bij de eed, werden zij hierop teruggefloten.[4]

a. Is de CdK het met de PVV eens dat het niet toegestaan is om in de eed het woord ‘God’ te vervangen door ‘allah’, zulks op grond van hetgeen in de Gemeentewet is vastgelegd? Zo nee, waarom niet?

b. Is de CdK het met de PVV eens dat de burgemeesters van Tilburg en Bergen op Zoom hadden moeten ingrijpen? Zo nee, waarom niet?

2. Het raadslid in Tilburg vervangt niet alleen ‘God’ door ‘allah’, maar vervangt het afsluitende ‘almachtig’ door ‘de erbarmer, de barmhartige’.[5] Is de CdK het met de PVV eens dat een wijziging van de eed wettelijk gezien niet toegestaan is? Zo nee, waarom niet?

3. Is de CdK bereid om, vanuit de toezichtsrol, burgemeesters Weterings en Petter te wijzen op de correcte wettelijke procedures omtrent de ambtseed? Zo nee, waarom niet?

4. Kan de CdK aangeven welke consequenties verbonden moeten worden aan het verkeerd afleggen van de ambtseed?

5. Is de CdK bereid om in de genoemde gevallen handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?

6. Is de CdK bereid om deze gevallen van foutief afleggen van de ambtseed ook aan te kaarten bij de Minister en te informeren naar de gevolgen? Zo nee, waarom niet?

7. Is de CdK bereid om in kaart te brengen of, en zo ja waar, het nog meer verkeerd is gegaan bij het afleggen van de ambtseed bij de installatie van de nieuwe raadsleden in Brabant? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://channel.royalcast.com/bergenopzoom/#!/bergenopzoom/20220330_1 (vanaf minuut 19:34)

[2] https://tilburg.raadsinformatie.nl/vergadering/953848/Gemeenteraad%20-%20installatie%2030-03-2022 (vanaf minuut 42:22) 

[3] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/ton-linssen-nog-niet-beedigd-als-raadslid-ik-kan-het-emotioneel-niet-aan~a1cf1738/ 

[4] Zie bijvoorbeeld dit incident in Den Haag uit 2014: https://nos.nl/artikel/628971-zo-helpe-mij-allah-mag-niet 

[5] Zie voetnoot 1