Statenvragen Winsten naar het buitenland en belastingontwijking XXL-distributiecentra

Geacht college,

Onderzoek van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem heeft middels uitgebreide reportage[1][2] dubieuze verrijkingspraktijken en mogelijk grootschalige belastingontwijkingsconstructies aan het licht gebracht over de XXL-logistiek.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Onderzoek van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem heeft middels uitgebreide reportage dubieuze verrijkingspraktijken en mogelijk grootschalige belastingontwijkingsconstructies aan het licht gebracht over de XXL-logistiek.

a. Is het college op de hoogte van dit nieuws?
b. Wat vindt het college van dergelijke geschetste praktijken en constructies?
c. Vindt het college dergelijke constructies en belastingontwijking in het belang van Brabant en de Brabanders?

2. Het huidige college en de voorganger staan aan de basis van het beleid om vol in te zetten op de XXL-logistiek in Noord-Brabant. Dit, ondanks dat bekend is dat de XXL-bedrijvigheid in Noord-Brabant vooral een winstmachine is. Zo betreft de XXL-logistiek hier in Noord-Brabant vooral doorvoerlogistiek die hier is gevestigd vanwege fiscale voordelen. Ook de inzet op het aantrekken van goedkope arbeidskrachten levert de ondernemers, naast lage bruto-kosten, ook nog extra belastingvoordeel op. Daar komen de geschetste constructies en praktijken bij die de onderzoekers aan het licht brengen.

a. Is het college inmiddels, zoals de PVV al jarenlang aankaart[3][4], ook tot de overtuiging gekomen dat het onacceptabel is dat de betreffende zelfverrijkers hier op kosten en ten koste van onze Brabanders gebruik maken van de gunstige omstandigheden, de schaarse ruimte en misschien nog wel andere voordelen, terwijl ze bewust belasting ontwijken via allerlei juridische en ondoorzichtige constructies?
b. Zo nee, waarom niet?
c. Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

3.
a. Kan het college aangeven of bij de provincie bekend is wie de eigenaren/ontwikkelaars en/of de exploitanten/verhuurders van de XXL-distributiecentra in Noord-Brabant zijn? Zo nee, waarom is dat niet bekend?
b. Kan het college aangeven of bij de provincie bekend is wie de eigenaren/ontwikkelaars en/of de exploitanten/verhuurders van de XXL-distributiecentra in Noord-Brabant met provinciale betrokkenheid (in wat voor provinciale rol dan ook) zijn? Zo nee, waarom is dat niet bekend?

4. Kan het college aangeven of er ooit wel eens onderzoek wordt gedaan naar de eigenaren/ontwikkelaars van XXL-distributiecentra voordat er door de provincie een vergunning wordt verleend, financiering wordt verstrekt of deelname aan een ontwikkeling wordt overwogen? Zo ja, welke aspecten en welke wetten/regels neemt het college mee in de onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft het College ooit wel eens een vergunning, faciliteiten, financiering of betrokkenheid geweigerd ten gevolge van bevindingen over constructies of praktijken zoals de onderzoekers aan het licht hebben gebracht? Zo ja, hoeveel ongeveer (als aandeel van het totaal)?

6. Kan het college aangeven of er in het kader van XXL-logistiek bij het aangaan van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen, bijdrages, subsidies, projecten etc. ook voorwaarden worden gesteld voor de ontwikkeling of vestiging? Zo ja, welk soort voorwaarden (graag uitputtend beantwoorden)? Zo nee, waarom niet?

7. De provincie heeft inmiddels beleid opgesteld om de “verdozing” van Brabant tegen te gaan.[5] Het college wil het bedrijven die XXL-distributiecentra realiseren lastiger maken met extra regelgeving en beperkt het aantal locaties waar dit soort centra gevestigd kunnen worden. Volgens de PVV is dit gezien de lopende ontwikkelingen een wassen neus en gezien de hoeveelheid locaties waar nog ongebreideld ontwikkeld mag worden symboolpolitiek.
a. Is het college het met de PVV eens dat – gezien ook deze nieuwe kwalijke ontwikkelingen die het onderzoek van de Brabantse kranten heeft blootgelegd – het Brabantse beleid omtrent ‘Beperking vestiging grootschalige logistiek’ nog niet ver genoeg gaat? Zo nee, waarom niet?
b. Is het college het met de PVV eens dat de voorgestelde beperkingen om XXL-logistiek aan banden te leggen per direct en Brabantbreed ingevoerd dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

8. In de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen[6] van de PVV over het onderwerp XXL-distributiecentra heeft het college PS altijd voorgehouden dat de inzet op XXL-logistiek goed zou zijn voor de Brabantse economie.
a. Kan het college aangeven of het nog altijd achter dit standpunt staat, gezien de onthullingen over grootschalige belastingontwijking door bedrijven in de XXL-logistiek?
b. Kan het college exact kwantificeren hoeveel bijdrage aan de Brabantse economie in termen van banen en bedrijvigheid voor Brabanders en voor de Brabantse thuismarkt versus banen en bedrijvigheid niet voor Brabanders en niet voor de Brabantse thuismarkt de XXL-logistiek de afgelopen jaren heeft opgeleverd?

9. Hoeveel geld hebben Brabantse gemeenten en de provincie vanaf 2012 verdiend aan de inzet op XXL-logistiek (verkoop van gronden, ontwikkeling van locaties, SDE-subsidies, mede ontwikkeling van projecten, ruiltransacties etc.)? Graag een compleet en feitelijk onderbouwd antwoord.

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.bd.nl/maashorst/miljoenen-aan-belasting-ontweken-via-brabantse-distributiecentra~a48bf303/ 

[2] https://www.bd.nl/maashorst/hoe-de-verdozing-van-brabant-gehaaide-beleggers-steenrijk-maakt~aa20756f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[3] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1992-statenvragen-verdozing-in-brabant 

[4] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/ad78e2c1-c1f5-4701-9faf-b99bc1bdee3e?documentId=0f176c00-66c5-4926-beb4-89dcf225f1b3 

[5] https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/werklocaties/beperking-vestiging-grootschalige-logistiek 

[6] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/ad78e2c1-c1f5-4701-9faf-b99bc1bdee3e?documentId=0f176c00-66c5-4926-beb4-89dcf225f1b3