Statenvragen uitbraak veeziekte ‘Schmallenbergvirus’

‘s-Hertogenbosch, 17 december 2011 
  
Geacht college,
 
Bij eerdere uitbraken van besmettelijke veeziekten, zoals de varkenspest en de Q-koorts, bleek dat in de provincie Noord-Brabant pas laat werd gereageerd om gevaren voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn van de veestapel en het economische belang van de agrarische sector te voorkomen en bestrijden. Aangezien er nu opnieuw sprake is van een dergelijke uitbraak, het zogenaamde ‘Schmallenbergvirus’,[1] en Brabant een grote veedichtheid kent, komt onze fractie tot de volgende vragen:

1.       Volgens de uitzending van Nieuwsuur van zaterdag 17 december[2] zou de ziekte zijn aangetroffen bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Hoeveel gevallen zijn er inmiddels bekend in Brabant?
2.    Het risico voor de volksgezondheid lijkt gering, maar wordt ook niet uitgesloten. Bent u bereid om in overleg met de betrokken instanties zoals de GGD in te zetten op een pro-actieve aanpak om tijdig de eventuele overdraagbaarheid van het virus van dier op mens in beeld te brengen, bijvoorbeeld door bij huisartsen te inventariseren of bepaalde ziekten in de buurt van (getroffen) veehouderijen vaker voorkomen?

3.    Beschikt u over een plan van aanpak voor het geval er sprake is van een uitbraak in Brabant, met daarin onder andere isolatiemaatregelen, zo niet, bent u bereid dit op te stellen?

4.    Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat dierlijke producten van getroffen bedrijven terecht kunnen komen in producten voor menselijke consumptie of in de veevoerkringloop?

5.    Was bij de uitbraken in het Duitse Schmallenberg en de Nederlandse bedrijven sprake van grootschalige veehouderij (zoals megastallen), zo ja, in welke orde van grootte?

6.    Welke maatregelen onderneemt u om de burgers te informeren over eventuele risico’s voor de volksgezondheid?
7.    Kunnen de burgers er op rekenen dat bij dergelijke risico’s de locaties van de getroffen veehouderijen niet geheim worden gehouden zoals bij de uitbraak van de Q-koorts het geval was? Zo nee, waarom niet?
8.    Bent u bereid om preventieve maatregelen te treffen om de economische schade voor de agrarische sector zoveel mogelijk te beperken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Alexander van Hattem
Lid Provinciale Staten

 

[1] http://brabantskennisnetwerkzoonosen.nl/profiles/blogs/nieuw-virus-onder-schapen-en-koeien-in-nederland-rijksoverheid-nl
[2] http://nieuwsuur.nl/uitzending/2011-12-17/

---------------------------------------------------

Beantwoording door GS:  2012_01_10_PVV_antw_art3.2_Schmallenbergvirus.pdf