Rondvraag inzake windmolenpark Reusel

Rondvraag commissie ROW 16 december 2011

N.a.v.  bijgaande uitspraak van de Rechtbank  zou ik graag de volgende vragen willen stellen:

1. In welke gevallen is de gemeente Reusel-de Mierden genoodzaakt om bij een eventuele voortzetting van de procedure een nieuwe verklaring van geen bezwaar bij GS aan te vragen?
2. In hoeverre zijn bij het eventueel verlenen van een dergelijke verklaring voor dit project de nieuwe provinciale uitgangspunten van toepassing om windenergie slechts te concentreren in het open zeekleigebied van West-Brabant, en dus niet in de Kempen?
3. Deelt u onze opvatting dat een eventuele verklaring van geen bezwaar, gelet op het onder vraag 2 genoemde beleid uit de Structuurvisie en de aanwezige nadelen in dit gebied ten aanzien van windenergie (zoals landschapsvervuiling, overlast voor omwonenden, dieronvriendelijkheid, milieubelasting door zeldzame aarden voor de generatoren en de door het CBS becijferde onrendabelheid van windenergie), niet meer verleend zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

 Beantwoording van de Gedeputeerde