(Schijnbare) belangenverstrengeling 2018 Eindhoven gaat gewoon door: PVV Noord-Brabant stelt vragen

De PVV Noord-Brabant is verontwaardigd nu de organisatie van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 alweer opdrachten voor dit project buiten Brabant uitzet. Recentelijk zijn in het kader van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 vacatures gepubliceerd voor de functies van artistiek directeur en programmamanagers. Kennelijk was er geen enkel Brabants wervings- en selectiebureau voorhanden, want een Amsterdamse netwerkbekende van artistiek directeur Martijn Sanders werd de opdracht gegund voor de kandidaatselectie in de sollicitatieprocedure.

Al eerder heeft de PVV vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling in aanbestede opdrachten, waarbij de naam en de connecties van Martijn Sanders prominent naar voren kwamen. Door Gedeputeerde Staten werd dit nonchalant terzijde geschoven als zou Sanders juist op een goede manier zijn netwerk gebruiken.

Statenlid Frijters-Klijnen vraagt zich af wanneer het kwartje valt: "De stichting 2018Eindhoven lijkt nog steeds niet te snappen dat Martijn Sanders een voorkeur heeft om zijn Amsterdamse netwerkvriendjes aan mooie klusjes en opdrachten te helpen. De feiten wijzen dit onomstotelijk uit."

Collega Van der Kammen vult aan: "Schandalig dat het college van Gedeputeerde Staten er telkens zo ongelooflijk nonchalant over doet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je je kennissenkring aan omzet helpt. Dat heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling en in de publieke sector moet je dat juist vermijden".

De PVV Noord-Brabant wil van het provinciebestuur weten hoe deze opdracht in Amsterdam terecht is gekomen in plaats van in Brabant.

 

Geacht college,

Recentelijk zijn er in het kader van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 vacatures opengesteld voor de functies van artistiek directeur en programmamanager (3 stuks)[i].

Dit leidt tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de openstelling van deze vacatures?

2. Bent u zelf dan wel is de Raad van Toezicht betrokken bij deze vacaturestelling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer, op welke manier en op welke wijze is een en ander gedocumenteerd? Graag ontvangt de PVV Noord-Brabant de documentatie omtrent de vacatures, het vacaturebeleid en het wervings- en selectieproces en het beleid daaromtrent.

Het wervings- en selectieproces van de genoemde vacatures wordt behandeld door Marina Wijn Consultants in Amsterdam.[ii] [iii] Dit bureau is in Amsterdam gevestigd, niet toevallig ook de woonplaats van de heer Sanders. Het bureau koketteert met afgeronde bemiddelingen van opdrachtgevers[iv] waaronder het Concertgebouw te Amsterdam, niet toevallig ook de oud-werkgever van de heer Sanders (hij was daar 24 jaar directeur).

3. Op welke wijze is Marina Wijn Consultants in Amsterdam de uitvoerder geworden van het wervings- en selectieproces voor de genoemde vacatures?

4.Hoeveel bedrijven zijn er benaderd om een offerte uit te brengen voor deze opdracht voor de behandeling van het wervings- en selectieproces van 4 vacatures?

5. De PVV ziet graag alle onderliggende stukken rondom het proces van de opdrachtverlening tegemoet.

In een eerder stadium heeft de PVV reeds vragen gesteld over (schijn van) belangenverstrengeling in verband met aanbestedingen in het kader van de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2018. Het feit dat er grote aanbestedingen werden gedaan buiten Noord-Brabant werd in uw antwoorden bijvoorbeeld afgedaan als: "Overigens merken wij met betrekking tot het netwerk van de heer Sanders in het algemeen op, dat wij dat juist als een grote meerwaarde beschouwen voor onze kandidatuur. Het is zelfs een van de redenen waarom wij hem zo bij uitstek geschikt vinden voor 2018Eindhoven|Brabant. Zijn gemakkelijke toegang tot veel vertegenwoordigers van bedrijfsleven en (inter)nationale cultuurwereld vormt een toegevoegde waarde die bij een project als dit niet te missen is."

6. Waren er bij de zoektocht naar potentiële wervings- en selectiebedrijven voor deze klus geen Brabantse bedrijven beschikbaar?

7. Of is wederom gewoon de conclusie gerechtvaardigd dat Sanders en consorten liever hun netwerkvriendjes van klusjes en omzet voorzien dan zich onafhankelijk en integer in hun werk op te stellen?

8. Bent u het eens met de PVV dat er wederom sprake is van ordinaire (schijn van) belangenverstrengeling en dus alweer een negatief hoofdstuk kan worden toegevoegd aan de soap rondom aanbestedingen vanuit 2018 Eindhoven? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen