Voorzitter,

Een citaat: "Je kunt voor of tegen zijn, maar het moet wel goed geregeld worden". Ik kom hier nog op terug.

In de handleiding voor steden die dingen naar culturele hoofdstad Europa die in het kader van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018 relevant is, wordt gezegd dat men zich moet concentreren op de kwaliteit en de bijzondere eigenschappen van de projecten en niet op de politieke dimensie van de contacten. De Europese dimensie van het evenement dient objectief benaderd te worden.

Verder staat er te lezen dat het bij de voorbereiding van het evenement van cruciaal belang kan zijn dat de artistiek directeur en de met de uitvoering van het programma belaste structuur, onafhankelijk zijn van de politieke autoriteiten. Oftewel: Europa dicteert dat de politiek zich niet met de inhoud moet bemoeien en gewoon een blanco cheque moet uitschrijven. Wat is er gebeurd met het aloude credo "wie betaalt, bepaalt"? Sinds Europa over ons regeert is dat credo kennelijk geschrapt en vervangen door: "wie betaalt, moet geld schuiven en verder zijn mond houden".

Door het oprichten van deze stichting, met als doel het gezamenlijk publiek belang van het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad 2018 behartigen, komt de politiek op afstand te staan. Daarom is het noodzakelijk dat de provincie Noord-Brabant de vinger aan de pols kan houden en erop kan toezien dat publieke middelen, die door de provincie ter beschikking worden gesteld, op een verantwoorde manier worden ingezet. We moeten niet vergeten dat het om heel veel gemeenschapsgeld gaat en dus heeft de Brabantse burger er recht op volledig geïnformeerd te zijn en iets te zeggen te hebben over waar zijn zuurverdiende geld aan wordt besteed.

Read More

1. Startnotitie Leefbaarheid 2012-2015

Deze notitie is volgens ons een helder en duidelijk stuk. Ook wordt er aan het eind een duidelijke vraag gesteld, wat men van ons wil weten.

· In de definitie van leefbaarheid wordt een veilige leefomgeving genoemd en daar wil de PVV graag extra nadruk op leggen. Hoe kan de provincie daar een rol in spelen?

T.a.v. de provinciale rol in leefbaarheid en veiligheid verwijzen wij naar het Limburgse coalitieakkoord, waarin veiligheid als speciale paragraaf is opgenomen:

Read More

Voorzitter,

Heldere taal, keuzes maken, vernieuwing, visie, financiële onderbouwing, daadkracht, transparantie. De PVV ziet dit alles niet terug in de voorliggende kaderbrief!

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken. Dat dient dan om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze kaderbrief staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal.

Wat denkt u van: "Elke fase van de beleidscyclus vraagt dus om een eigen aanpak en uitwerking, alsmede om een eigen inbreng van uw Staten, gekoppeld aan nader te bepalen momenten van besluitvorming."

Ofwel: we weten nog niet wát, wannéér en hóe we het gaan doen!

Deze voorjaarsnota geeft dus geen duidelijkheid aan de Brabantse burger.

Read More