Helaas heeft het ordevoorstel van de PVV om dit dossier vandaag niet te behandelen geen meerderheid in de Staten gekregen en daarom sta ik hier met tegenzin: PS moet voldoende tijd gegund worden om weloverwogen besluiten te kunnen nemen. Daar heeft de Brabantse burger recht op en daar is vandaag geen sprake van!

Dat was afgelopen januari ook al het geval. Een teken aan de wand dus dat dit dossier veel problemen oplevert. Bovendien hebben wij de antwoorden op de vele technische vragen en de Memorie van Antwoord pas in een zeer laat stadium ontvangen.

Voor onze fractie is het van meet af aan duidelijk dat hier geen concreet plan voorligt. 

Voorzitter, ook de voorliggende Memorie van Antwoord kan ons niet overtuigen. Het feit dat deze nodig was, zegt al genoeg over het voorliggende stuk.

De PVV vraagt zich af waarom dit dossier prioriteit moet hebben. Zijn er soms al afspraken gemaakt tussen diverse partijen? Zoals tussen de gemeente en een of meerdere bouwfondsen? Zijn die wellicht ook voor de provincie van cruciaal belang? Zo ja, kan de gedeputeerde aangeven welke afspraken er zijn en met welke partijen, welke bouwfondsen?

De provincie deelt in dit dossier niet alleen in de winsten, maar ook in de eventuele verliezen. Gaarne horen wij duidelijke antwoorden van de gedeputeerde.

Voorzitter,

Nederland is in 2018 aan de beurt om een Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Vijf kandidaten strijden nog om de felbegeerde titel. Brabant heeft er voor gekozen om de jury om de tuin te leiden door Eindhoven in naam te nomineren. Het gaat niet om 1 stad, maar om 5 steden die gelijkelijk bijdragen. Maar volgens GS en de heer Sanders gaan we de Nederlandse en Europese jury voorspiegelen dat het om 1 stad gaat om aan EU regels te voldoen. Kan de Gedeputeerde bevestigen of deze truc ook aan de Minister van OCW en de jury wordt gemeld?

Uit onderzoek onder ruim 3300 Brabanders is gebleken dat driekwart tegen dit megalomane project is. En het bedrijfsleven wil ook nog maar niet instappen, terwijl het Rijk en de gemeentes fors moeten snoeien. In Eindhoven wordt 2,6 miljoen bezuinigd op cultuur dit jaar, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem. In Tilburg zit de Voedselbank in financiële problemen, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem. In Helmond is er niet genoeg geld om een afgebrand theater weer op te bouwen, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem.

Read More

Voorzitter,
De PVV fractie constateert dat er serieuze twijfels zijn ontstaan bij de deelnemende steden. Het samen uit, samen thuis principe is door minstens 1 deelnemende stad al overboord gegooid. Er is ook discussie over de hoogte van de bijdrage en de invulling van het bidbook. Niet echt een hechte basis om op voort te borduren.
We kunnen toch niet verwachten dat er een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden over een voorstel dat, gezien de discussies in de steden, aan alle kanten rammelt?

De PVV vindt het in de huidige tijd, waar voedselbanken het moeilijk hebben, bibliotheken en zwembaden worden gesloten en iedereen de broekriem moet aanhalen, totaal ongepast om door te gaan met dit megalomane project. Hoe denkt u dat de Brabander aankijkt tegen 1500 euro per dag voor een artistiek leider en een voorlichter die 920 Euro per dag incasseert: van 1500 euro moet een echtpaar met AOW een maand leven!

Voorzitter,
De fractie van de PVV is onaangenaam verrast dat in de voorliggende bestuursovereenkomst een knip is gemaakt ten aanzien van de versobering van de vergoedingen, nl. 1 januari 2014. Hieruit kunnen we slechts concluderen dat er geen enkele limiet is aan de vergoedingen van de directeuren in de stichting tot 2014. En de voorzitter en de rest van de medewerkers dan? Onacceptabel. Is dit soms gelegen in het feit dat er een gruwelijke fout is gemaakt in de lengte van de overeenkomst met de huidig artistiek leider en het daarom op deze manier moet worden rechtgetrokken? Gaarne hierop duidelijke antwoorden.

Read More