De Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 20 februari 2012,

Constaterende:

· dat de nieuwjaarsreceptie een kostenplaatje heeft van minimaal € 30.000,=

· dat deze receptie alleen toegankelijk is voor genodigden, niet voor gewone Brabantse burgers,

Overwegende:

· dat in tijden van crisis en bezuinigingen deze uitgaven buitenproportioneel hoog zijn,

· dat de provincie een voorbeeld zou kunnen nemen aan steden als Den Bosch en Amsterdam, die uit oogpunt van kostenbesparing de nieuwjaarsreceptie hebben afgeschaft,

Spreekt uit:

Dat nieuwjaarsrecepties in deze crisistijden geen vanzelfsprekendheid zouden mogen zijn,

En besluit:

Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen om te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om een voor iedere burger toegankelijke doch goedkopere nieuwjaarsreceptie te organiseren, dan wel te doen besluiten deze in het vervolg niet door te laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PVV:

Ronald Dol

Fractievoorzitter

Alexander van Hattem 

Fractiesecretaris

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011 ter behandeling van de begroting 2012,

Overwegende dat:

- Het niet uit te leggen is aan de Brabantse belastingbetaler dat de Provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt aan organisaties waar salarissen voor personeel of bestuurders worden betaald boven de Balkenende-norm;

- Het Brabantse belastinggeld veel beter kan worden ingezet via organisaties die geen exorbitante salarissen betalen;

Constaterende dat:

Read More

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 23 september 2011;

Overwegende:

- Dat de heer Van den Hout betrokken is geweest bij stichting Yamilet.

- Dat Stichting Yamilet - eerder het El Salvador Komitee genaamd -, een organisatie was die betrokken was bij ondersteuning en financiering van het gewapende verzet in El Salvador.

- Dat Stichting Yamilet is opgericht door Stichting XminY, een radicale organisatie gericht op financiering van links-extremistische activiteiten.

spreekt uit:

Read More