Voorzitter:

De PVV heeft de begroting van het college met veel interesse gelezen. Allereerst willen wij voor de leesbaarheid een compliment geven aan de opstellers van deze begroting.

Dan het financieel beleid. In tijden van crisis moet je nog behoudender met het belastinggeld omgaan en zorgen voor een structureelbegrotingsevenwicht en reserves op peil te houden, dit is voor de PVV erg belangrijk.

Maar daarmee zijn de complimenten voor vandaag alweer bijna op en gaan we kritisch naar de inhoud kijken. Zoals het college zelf al heeft aangegeven staat deze begroting onder druk vanwege onzekerheden over de verdere uitwerking van het regeerakkoord.Ook onvoorziene risico's zorgen ervoor dat onze financiële positie in toenemende mate onder druk staat. Datbaart ons zorgen. Wij vragen dan ook van dit bestuur dat zij bij tegenvallers extra alert blijftom de begroting in evenwicht te houden, maar wel zonder daarbij de burger extra te belasten.

Read More

 Voorzitter,

De PVV fractie was afgelopen maandag verrast door het nieuws dat gedeputeerde Iding aftrad wegens gezondheidsredenen. Wij wensen de heer Iding dan ook het allerbeste toe. Net als de meeste andere fracties moest de PVV-fractie dit vernemen via de media. Inmiddels heeft de PVV Statenvragen gesteld over de communicatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Na het aftreden van gedeputeerde Iding is het niet mogelijk en chique gedeputeerde ter verantwoording te roepen. De PVV fractie is echter van mening dat het gehele college van Gedeputeerde Staten nu de verantwoordelijkheid inzake Moerdijk op zich dient te nemen. Vandaar dat ons betoog en vragen zijn gericht aan het college van Gedeputeerde Staten.

Op de presidiumvergadering van 22 augustus is via een PowerPointpresentatie de toestand rond Moerdijk toegelicht. De totale kosten van de sanering werden geschat op vele tientallen miljoenen. Deze gelden zijn niet gereserveerd en er zou nog overleg plaats vinden hoe hier invulling aan te geven, temeer omdat het rijk een substantieel deel voor haar rekening zou kunnen nemen. Men hoopte dat het rijk enkele tientallen miljoenen voor haar rekening zou willen nemen, maar de onderhandelingen met verantwoordelijk minister Opstelten verliepen stroef.

Op 26 augustus ontvangen wij stukken van de griffie met o.a. Op weg naar de begroting 2012 'Actualiteit & update' waarin wordt gemeld dat een buffer van € 40 miljoen gereserveerd blijft voor onzekerheden en risico's waaronder Chemie Pack.

Read More

Geachte voorzitter, leden Gedeputeerde staten, Provinciale Staten en overige aanwezigen.

PVV: bestuursakkoord drie keer niks

Coalitie- onderhandelingen
De verkiezingen van 2 maart hebben in Brabant gezorgd voor een behoorlijke aardverschuiving. Voor het eerst in tientallen jaren is er een nieuwe partij doorgedrongen in de top drie van Brabant. De kiezer heeft een duidelijke uitspraak gedaan en de PVV met maar liefst 8 zetels beloond. De VVD won een zetel, het CDA en de SP verloren er samen 12. Terecht dat de kiezer verwachtte dat deze uitslag gevolgen zou hebben voor de samenstelling van het college van GS in Brabant.
Maar toch zal er vandaag in deze staten opnieuw een college worden benoemd dat gewoon op de oude voet voortgaat. Een "coalitie van verliezers" dus.
Is het al een schande deze -11 zetels kabinet de grote winnaar uitsluiten, het is een nog grotere schande ten opzichte van de kiezers. Laten we vandaag in ieder geval 1 ding afspreken: Geen gezeur meer en geen krokodillentranen meer over het feit dat er toch zo weinig mensen gaan stemmen voor de provincie! En wat de PVV betreft dus ook geen cent meer aan communicatie om de "provincie dichter bij de mensen te brengen".
CDA, VVD en SP hebben alle drie laten zien dat ze totaal geen boodschap hebben aan de kiezer als het erop aan komt. Het bestuurlijk pluche, voortzetting van bestaande machtsverhoudingen en conformisme zijn voor deze drie partijen veel belangrijker dan de uitspraak van de kiezer.

Read More