Willem Bakker - moties

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
 
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds slachtoffer worden van brute overvallers;
Overwegende dat:
 
- Arriva in haar concessiegebied per 1 januari 2015 de bussen heeft uitgevoerd met een geavanceerd, kwalitatief hoogstaand camerasysteem;
- Hermes dit volgens de plannen gaat realiseren in haar concessiegebied.
- Voorbeelden uit het land laten zien dat het direct delen van beveiligingsbeelden van
overvallen op buschauffeurs de pakkans van daders aanmerkelijk vergroot;
Verzoeken het college:
 
- Om er bij de lokale gezagsdriehoeken in Brabant zeer nadrukkelijk op aan te dringen dat beelden van overvallen op bussen en ander grof, asociaal en onaanvaardbaar (gewelddadig) gedrag tegenover chauffeurs en passagiers zo snel mogelijk worden verspreid via de (sociale) media;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch,

Overwegende  

-       dat er veel plannen en projecten worden uitgevoerd die geen eigenlijke taak zijn van een Parkschap;

-       dat veel van deze projecten geen kostendekkende exploitatie kennen; 

Besluiten:

1. Bij Ontwerp-besluit 39/15B

Punt 1.4 te wijzigen in: 

“Als zienswijze in te dienen dat Parkschap Nationaal Park de Biesbosch:

a)  Dient te stoppen met het Green Key-duurzaamheidsprogramma;

b)  Dient te stoppen met EU-projecten in het kader van “duurzaam toerisme”;

        c)   Dient te stoppen met oplaadpalen, de ecolodge en de zonnepont, omdat deze een niet kostendekkende exploitatie kennen.”

En gaan over tot de orde van de dag. 

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker