Willem Bakker - moties

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2016 ter bespreking van Begrotingswijziging 28 -16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020,

Constaterende dat:

- De inzet voor professionele kunsten in de periode 2017 – 2020 wordt verhoogd door begrotingswijziging 28-16 (Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020);

Overwegende dat:

- Subsidie voor professionele kunsten niet het juiste instrument is;

- Een florerend Brabants verenigingsleven vele malen essentiëler is voor Brabant, de leefbaarheid in Brabant en de vrijetijdseconomie dan gesubsidieerde kunst;

- Een florerend Brabants verenigingsleven en levendige dorpen en steden een veel betere basis zijn voor professionele kunst dan het subsidie-infuus;

Verzoeken het college:

- Om het Brabantse cultuurbeleid tot basisvoorzieningen voor het Brabantse verenigingsleven te beperken.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
 
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds slachtoffer worden van brute overvallers en gewelddadige, minder prettige situaties waarbij optreden door de chauffeur niet altijd een gemakkelijke optie is;
 
Overwegende dat:
- Overvallen op bussen vaak doelgericht plaatsvinden in de avonduren op bepaalde trajecten;
- Overvallen en gewelddadige situaties voor een chauffeur een enorme impact hebben;
- Mensen vaak in de avonduren de bus mijden omdat ze zich niet prettig voelen omdat vooral jongeren herrie schoppen en rotzooi achterlaten in de bus;
 
Verzoeken het college:
 
- Richting de begroting met een voorstel te komen voor extra toezichthouders in het openbaar (bus)vervoer in Brabant;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds het slachtoffer worden van laffe overvallers;
- Concessiehouder Arriva zo snel mogelijk wil stoppen met contant geld in haar bussen en naast de OV-chipkaart alleen maar de mogelijkheid wil bieden om te betallen met smartphone, e-ticketing en bankpas;
 
Overwegende dat:
 
- Laffe overvallen nooit een reden mogen zijn voor het verdwijnen van contant geld uit de bussen;
- Bepaalde bevolkingsgroepen (met name ouderen) die moeite hebben met de nieuwe manieren van betalen hier slachtoffer van gaan worden;
- Het voor toeristen niet moeilijker gemaakt moet worden om met de bus in Brabant te reizen;
- Contant geld een wettig betaal middel is en er altijd mensen zullen zijn die uit privacy overwegingen deze manier van betalen zullen prefereren boven de elektronische manier van betalen, ook in het openbaar vervoer;
 
Verzoeken het college:
 
- De Brabantse OV-concessiehouders ertoe te verplichten dat contant betalen in de bus voor reizigers altijd tot de mogelijkheden blijft behoren;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker