Maikel Boon - vragen

Geacht college,

De PVV Noord–Brabant fractie heeft kennis genomen van het artikel in het Brabants Dagblad: ”Agrariërs Keerdijk willen afrastering ”¹

In het artikel staat dat agrariërs vrezen voor schade aan hun gewassen door dassen als gevolg van de aanleg van de ecologische verbindingszone Keerdijk.

De PVV fractie is van mening dat de agrariërs in het gebied Keerdijk niet de dupe mogen worden van gemeentelijke en provinciale plannen omtrent de ecologische verbindingszone Keerdijk, die niet goed aan elkaar aansluiten.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Brabants Dagblad: ”Agrariërs Keerdijk willen afrastering ”¹ ?
  2. Klopt het dat gemeentelijke en provinciale plannen in het gebied Keerdijk niet goed aan elkaar aansluiten zoals genoemd in het artikel: ”Agrariërs Keerdijk willen afrastering ”¹ ? Zo ja / nee waarom (niet)?
  3. Kan het college aangeven wat de te verwachten schade voor de agrariërs zou zijn als de huidige plannen van de aanleg van de ecologische verbindingszone Keerdijk worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt het college de mening van de PVV dat het college moet voorkomen dat agrariërs in het gebied Keerdijk schade aan gewassen oplopen doordat provinciale en gemeentelijke plannen niet goed aan elkaar aansluiten?
  5. Welke maatregelen treft de provincie om de gemeentelijke en provinciale plannen in het gebied Keerdijk goed aan elkaar te laten aansluiten?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

 

¹ http://www.anp360.nl/nieuws/article/328049?h=06e61695c20d27dd59df8c2d83ba1183&c=305

 

Beantwoording: pdfEcologische_verbindingszone_Keerdijk_beantwoording_dd_08-06-2016.pdf

Volgens Brabants Dagblad van 23 april  2015 gaan de loonkosten van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas stijgen van 171.315 naar 256.973 euro.

Dat leidt tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel in het Brabants Dagblad[1]?

2. Is het college het eens met de PVV dat politici een voorbeeldrol vervullen en dan ook zeer terughoudend moeten zijn als het gaat om stijging van hun eigen loonkosten, ook al is er een wettelijke mogelijkheid voor? Zo nee, waarom niet?

3. Een urenuitbreiding zou gerechtvaardigd kunnen zijn indien er meer werk te verrichten is. Bijvoorbeeld meer wettelijke taken, of een vrijwillige keuze om meer beleid te maken of taken met meer toeters en bellen vorm te geven. In het geval van een terugtredende overheid die zich zou moeten richten op (zo sober als mogelijke) uitvoering van de kerntaken is het niet wenselijk om meer te doen dan noodzakelijk. Is het college met de PVV van mening dat er enkel in geval van een zeer dringende en legitieme reden sprake zou mogen zijn van urenuitbreiding van de Waterschapsbestuurders? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college vanuit de rol als toezichthouder bereid na te gaan welke zeer dringende en legitieme reden er is voor uitbreiding van de capaciteit van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college vanuit de rol als toezichthouder bereid om indien een dringende en legitieme reden ontbreekt, van het dagelijks bestuur van het Waterschap te eisen dat zij afziet van deze bestuursuitbreiding? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u net als de PVV van mening dat de burger door flinke loonstijgingen via bestuursuitbreidingen zoals van dit dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas het vertrouwen in de politiek nog verder verliest? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Maikel boon

[1] http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/boxtel/top-van-waterschap-aa-en-maas-wil-meer-loon-1.4873860

 

Beantwoording: pdfLoonkosten_AA_en_Maas_beantwoording_dd_19-05-2015.pdf