Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Beleidsevaluaties Provincie Noord-Brabant; Onderzoeksrapport ZRK,

Constaterende dat:

- in het voorliggende stuk de aanbeveling wordt gedaan over actualisatie van het onderzoeksbeleid terwijl er prangende issues zijn op het gebied van de kwaliteit en de uitvoering;

- er geen onderzoek is gedaan naar de daadwerkelijke benutting van beleidsevaluatie;

Overwegende dat:

- de constateringen over de kwaliteit veel dringender zijn dan een actualisatie van het onderzoeksbeleid, en de actualisatie van beleid weinig meerwaarde heeft als de kwaliteit niet op orde is;

- zonder inzicht in het mate waarin en de wijze van benutting van beleidsevaluatie het rapport incompleet is en het opvolgen van de aanbevelingen nog weinig zinvol is.

Besluiten het ontwerp-besluit 58/12 B als volgt te herformuleren:

1. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer met betrekking tot het onderzoek "Beleidsevaluatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek)".

2. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om met een concreet verbeterplan voor de kwaliteit van de uitvoering van evaluaties te komen.

3. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven op korte termijn met een nadere analyse te komen van de benutting van beleidsevaluaties.

4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de uitwerking van het 2e en 3e besluit uiterlijk in het 1e kwartaal van 2013 ter bespreking voor te leggen aan de commissie voor Economische Zaken en Bestuur

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorgvuldige besteding van belastinggeld;

- in het voorliggende voorstel voor aanpassing van de ASV de opgenomen weigeringsgrond voor subsidies wegens beloningsbeleid een hoge drempel kent omdat de betreffende organisaties op wie deze weigeringsgrond toepasbaar is voor minstens 50% van hun inkomsten afhankelijk moeten zijn van overheidsgeld.

Overwegende dat:

- het niet aan de belastingbetaler is uit te leggen dat er ná de introductie van de Brabantnorm toch nog op grote schaal subsidie naar organisaties zal gaan die boven de Brabantnorm belonen enkel omdat zijn voor minder dan 50% van de inkomsten afhankelijk zijn van overheidsbijdragen en dus niet onder de weigeringsgrond vallen;

- het aan PS is om te bepalen op welke wijze we het verantwoord vinden om het belastinggeld in te zetten en dus hoe we de ASV willen vorm geven.

Besluiten in het ontwerp-besluit 57/12B artikel 8 lid 2b te schrappen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012, ter bespreking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorgvuldige besteding van belastinggeld;

- het voorliggende voorstel voor aanpassing van de ASV gedeputeerde staten nog heel veel bewegingsvrijheid geeft als het gaat om uitzonderingen creëren en afwijken van de voor alle subsidieaanvragers geldende kaders.

Overwegende dat:

- het niet aan de belastingbetaler is uit te leggen dat er een deugdelijke subsidieverordening met regels is waarvan zeer eenvoudig kan worden afgeweken vanwege het bestaan van een hardheidsclausule.

Besluiten in het ontwerp-besluit 57/12B artikel 24 te schrappen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid