Voorzitter,

Het is inmiddels de derde keer in korte tijd dat ik hier sta ter behandeling van het Natuurakkoord. Voor alle duidelijkheid, dat onze fractie op 9 december tegen het toen voorliggende Statenvoorstel stemde, wil niet zeggen dat de PVV Noord-Brabant ook tegen de inhoud van het Natuurakkoord zelf is, integendeel zelfs.

Onze fractie ziet het Natuurakkoord in deze tijd van bezuiniging als een logische maatregel in de herziening van het natuur- en landschapsbeleid. Belangrijk is om hierbij in acht te nemen wat vanaf de jaren zestig bereikt is op het gebied van natuurbeheer, toen de toekomstverwachtingen nog uitermate somber waren. Toen vielen nog 250 Ha natuur in de Heidse Peel op de grens met Limburg ten prooi aan de ploegvoren van de door de overheid gesubsidieerde ontginningen. Na ruim veertig jaar intensief en kostbaar natuurbeleid zijn we inmiddels naar het andere uiterste doorgeslagen en wordt een bij wandelaars geliefd bos in de Maashorst bij Oss vanwege hoogdravende ecologische doelstellingen in een zogenaamd "nagebootste storm" met overheidssubsidie omgekapt.

Read More

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al aangaf in de commissie, kunnen we ons vinden in de lijn van dit Provinciale Milieu Plan waarin de wettelijke taken het richtsnoer zijn.

Onze fractie is dan ook positief over het schrappen van zaken die geen kerntaak zijn, zoals een zelfstandig klimaatbeleid. En dat is maar goed ook: klimaatbeleid kost handenvol met belastinggeld, zonder dat een duidelijk aantoonbaar resultaat zichtbaar zal worden. Als provinciale overheid kunnen wij geen significant verschil maken in een eventuele opwarming van de aarde – voor zover daar al sprake van is en voor zover menselijk handelen daarvan de oorzaak is. De meningen in de wetenschap lopen hierover uiteen, onomstotelijk bewijs is dus niet leverbaar. Gisteren bracht het Eindhovens Dagblad daar nog een voorbeeld van: vogels en vlinders zouden zich 'niet snel genoeg aanpassen' aan 'verschuivende klimaatzones', want het klimaat wat 20 jaar geleden bij Maastricht lag, zou nu bij Zwolle liggen. Met alle respect, maar zulk soort berichten zijn klinkklare onzin: zowel Maastricht als Zwolle kent volgens de klimaatclassificatie van Köppen hetzelfde klimaat – een gematigd zeeklimaat – en zijn er hooguit kleine verschillen in temperatuurgemiddelden. Daarbij komt dat dit onderzoek de slechts zeer beperkte looptijd heeft van 20 jaar, voor goed klimaatonderzoek zijn veel langere termijnen noodzakelijk. Aan dergelijk miserabel onderzoek worden echter wel vergaande politieke conclusies verbonden door te stellen dat het effect wordt versterkt omdat het kabinet een streep zet door de Ecologische Hoofdstructuur, er zou zelfs een "klimaatschuld" tegenover deze diergroepen worden opgebouwd.

Juist vanwege zulke schaamteloze flauwekul is het een groot pluspunt dat in dit plan het zelfstandig klimaatbeleid wordt afgeschaft.

In de commissievergadering gaven we ook al aan over andere punten positief te zijn, ik noem er enkele:

Read More

De PVV-fractie heeft grote moeite met de heer Iding als kandidaat Gedeputeerde voor ecologie. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Allereerst maakt de heer Iding deel uit van een partij – de SP – die al jarenlang met veel bombarie en een beschuldigende vinger naar andere partijen wijst, maar nooit de hand in eigen boezem steekt. De laatste verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van deze partij was daarvoor weer kenmerkend: de SP beschuldigde in een pseudo-wetenschappelijk rapport – opgesteld door het rijkelijk gesubsidieerde 'wetenschappelijk bureau' van de SP de PVV van verbroken verkiezingsbeloftes op landelijk niveau. De kiezer prikte echter door deze gesubsidieerde partijpropaganda heen met als resultaat een historische zege voor de PVV en een fors verlies voor de SP. Het is nu uitgerekend diezelfde SP die nu praktisch al haar verkiezingsbeloftes breekt door aan dit bestuursakkoord deel te nemen. En dat de SP uitgerekend de heer Iding naar voren schuift als Gedeputeerde is een volgende stap in het draaikonterige opportunisme van deze partij.

Read More