Louis Roks - home

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

Overwegende

-       dat de toevoeging van het Nexus Instituut in het Overzicht basisinfrastructuur erfgoed niet goed ingekaderd en beargumenteerd is;

-       dat het Nexus Instituut redelijkerwijs niet onder de gehanteerde definitie van immaterieel erfgoed valt;

Besluiten:

1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:

“3. In het beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed, op pagina 50 het Nexus Instituut te schrappen uit het ‘Overzicht basisinfrastructuur erfgoed’.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Louis Roks

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

Overwegende

-       dat het wenselijk is om de directe omgeving van een erfgoedproject – de burgers dus – een belangrijke stem te geven bij herbestemming van erfgoed;

-       dat een nota van draagvlak bij uitstek het instrument is om de stem van de burgers te laten horen;

Besluiten:

1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:

“3.  Het college op te dragen om bij herbestemming van erfgoed een nota van draagvlak tot te voegen aan de statenvoorstellen betreffende erfgoedprojecten vanuit het Beleidskader Erfgoed.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Louis Roks

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.
 
Overwegende
 
-       dat het essentieel is dat er een afgewogen besluitvormingsproces plaatsvindt;
-       dat het tevens ook van belang is om het budgetrecht van Provinciale Staten geen geweld aan te doen;
 
Besluiten:
1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:
“3. De mandaatregeling van GS zoals voorgesteld op pagina 32 van het beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed, te schrappen en besluitvorming per project te mandateren aan Provinciale Staten.”
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Louis Roks