Louis Roks - home

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 30/15: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 
Overwegende
  • Dat een omgevingsdienst efficiënt dient te opereren en rapporteren;
  • Dat de schuldenpositie van de OMWB zorgen baart (langlopende leningen zijn circa 4 miljoen) en dan vooral in combinatie met de uit de voorlopige jaarrekening 2014, blijkende balansposten debiteuren en nog te factureren omzet, die samen bijna € 7 miljoen vertegenwoordigen;
  • Dat vooral de balanspost van nog te factureren diensten van
Besluiten
 
Bij Ontwerpbesluit 30/15B het onderdeel
 
1.5.      Het verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de OMWB om
de ontwerpbegroting 2016 conform de provinciale zienswijzen aan te
passen.”
 
Te vervangen door:
 
1.5.       De debiteurenadministratie is niet effectief ingericht.
1.6.       Er is geen deugdelijke toelichting en onderbouwing voor het budget van € 1,5 miljoen voor de ontwikkelagenda verstrekt.
1.7.      Het verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de OMWB om
de ontwerpbegroting 2016 conform de provinciale zienswijzen aan te
passen.”
 
Toelichting;
 
Vooral de balanspost van nog te factureren diensten van € 5.620.589 roept om bijstelling van beleid.
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Louis Roks