Louis Roks - home

Geacht College,

Middels het dagbericht van 13 januari jl. is een uitnodiging verspreid van het team CTO Eindhoven (Centrum voor Topsport en Onderwijs) voor een diner[1] met als doel kennis te nemen van de infrastructuur en ambitie in de aanloop naar de komende twee Olympische Spelen en om alvast ‘in Olympische sferen te geraken’. Onder de uitnodiging is onder andere het logo van de Provincie Noord-Brabant geplaatst.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college betrokken bij de organisatie van dit diner door CTO Eindhoven ?
  2. Wat is de toegevoegde waarde van een copieus diner om de provinciale sportambities onder de aandacht te brengen? Zou een informatiebijeenkomst met een 'sportiever' karakter niet veel passender zijn?
  3. Draagt de provincie financieel bij aan de organisatie van dit diner, gelet op het gebruik van het provinciale logo op de uitnodiging? Zo ja, is dit in de vorm van subsidie, sponsoring of anderszins en voor welke bedragen?
  4. Indien de provincie direct of indirect meebetaalt aan dit diner: komen deze kosten uit het provinciale budget voor sport? Zo nee, uit welk budget dan wel? Zo ja, deelt u de mening van de PVV fractie dat dit geld beter voor breedte- en gehandicaptensport benut kan worden in plaats van voor luxe dinerfeestjes?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

 


[1] http://brainps.brabant.nl/actueel/activiteitenkalender/2016/februari/-/media/A94525953439437D80D979EE183E230E.pdf

 

Beantwoording: pdfUitnodiging_topsportdiner_beantwoording_dd_02-02-2016.pdf

Geacht college,

Wij lazen tot onze grote verbazing in het Eindhovens Dagblad van 26 november jl. een verontrustend bericht over de werkzaamheden die de Combinatie Jeugdzorg voornemens is te gaan doen in 2016.[1]

Ze geven in dit bericht aan dat ze in 2016 honderd alleenstaande jongeren uit Syrië en Eritrea op gaan vangen en  begeleiden. Dit verbaast ons enorm, omdat deze organisatie juist vorig jaar nog aangaf dat de transitie kommer en kwel was en dat ze de kerntaken niet aan konden en er dus veel Brabantse jeugdigen tussen wal en schip dreigen te belanden. Dit is ook te lezen in de u bekende monitor Transitie Jeugdzorg. Ook konden we recent nog lezen dat de uitvoering van de jeugdzorg voor de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant alleen al dit jaar een tekort van 9,5 miljoen euro heeft opgeleverd.[2]

Deze berichtgeving roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

Read More

Voorzitter, Kaderstelling Erfgoed is voor de PVV een belangrijke taak van de provincie.

Wij willen inzetten op handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken en dan vooral passend herbestemmen.

In dit stuk zitten op zich goede kaders , zoals de uitgangspunten verhaallijnen en de doelstelling om een terugtrekkende overheid te willen zijn. Voor wat de verhaallijnen betreft, deze zijn nog niet uitgewerkt en zijn dus te onduidelijk om als kaders te dienen voor dit beleid.

Waarom geen integrale benadering vanuit behoefte burgers: wat is per streek van waarde?

Wij vinden dat de nieuwe rol een rol van verbinder zou moeten zijn, maar dat laat zich nog niet echt zien. De resultaten herbestemming zijn veelbelovend zegt dit college, maar de markt pakt het onvoldoende op. Maar wat zijn daarin dan de verwachtingen van het college?

De problemen die de PVV heeft met het stuk:

Read More