Louis Roks - home

De PVV staat hier met een gemengd gevoel tegenover: enerzijds zijn we als PVV groot voorstander van het behoud van monumentaal erfgoed, anderzijds is de werkwijze van dit Monumentenfonds het bekostigen van haar activiteiten door exploitatie van de monumenten vanuit huuropbrengsten. En daar zit wat PVV betreft wel een bedenking bij dit voorstel: voor de provincie is het in principe geen kerntaak om vastgoed te exploiteren. Die situatie moet dus ook niet langer dan noodzakelijk het geval zijn.

Als wens willen wij uiten dat als er monumentaal vastgoed verhuurd wordt, dit nooit ter beschikking zal worden gesteld aan de opvang van asielzoekers of statushouders.

Verder nog iets over de procesgang. Het voorstel behelst dat PS geen wensen of bedenkingen uiten, dat als gevolg van het feit dat het een collegebevoegdheid is om tot 100 % aandeelhouderschap te komen. Maar kijk er nou eens van bovenaf op, dan is het op zijn minst toch raar dat wij worden geadviseerd om geen wensen of bedenkingen te uiten.

Hoe serieus neem je nu de volksvertegenwoordiging? ’’Hier heb je onze beslissing, maar eigenlijk mag je er niets van vinden.” En met dergelijke onzinnige zaken, voorzitter, zijn wij hier voortdurend bezig. Wanneer u PS echt serieus zou nemen, dan was u aan de voorkant bij ons gekomen om te peilen hoe de grondhouding was. Nu is het wederom mosterd na de maaltijd en hebben we weer een vastgoedklus erbij. Met al zijn risico’s van dien.

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,

Constaterende dat:

- Er op verzoek van de Staten een inspanningsverplichting is aangegaan door gedeputeerde Swinkels om te bemiddelen bij de huisvesting Veteranen Vught;

- Sinds dit verzoek bekend is geworden dat er door College van de gemeente Vught een alternatief is aangeboden, te weten een alternatief stuk grond buiten Fort Isabella;

- De gedeputeerde een intentieverklaring heeft gesloten met de eigenaren van Fort Isabella;

- De gedeputeerde hierbij aansluiting zoekt bij de verhaallijn Bevochten Brabant;

Overwegende dat:

- Het verblijf van de veteranen op het terrein van Fort Isabella aansluit bij deze verhaallijnen;

Roepen het college op:

- Alles in het werk te stellen om nu haar invloed aan te wenden om een verblijf of stuk grond voor de Veteranen Vught ter beschikking te stellen op het terrein van Fort Isabella;

en gaat over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant                                         Lokaal Brabant

Louis Roks                                                      Jan Heijman

Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

In diverse media werd eerder deze maand melding gemaakt van islamiserende activiteiten in Brabant.[1] In het Optisport-zwembad Sonsbeeck in Breda wordt op 26 maart een sharia zwemavond voor uitsluitend moslimvrouwen gehouden in totale afzondering, waarbij de ramen volledig worden afgeplakt. Daarbij dienen de vrouwen te voldoen aan strikte kledingvoorschriften op “Halal / Sharee’a” wijze en is er alleen vrouwelijk badpersoneel aanwezig.[2] Deze activiteit wordt gesponsord door een islamitische stichting uit Koeweit.

Ook in zwembad De Ekkerman in Veldhoven wordt dit sharia-zwemmen voor moslimvrouwen op soortgelijke wijze georganiseerd door de Stichting Waqf van de beruchte[3] salafistische Al Furqaanmoskee in Eindhoven.[4]

Daarnaast is er speciaal 'halal zwemmen' voor moslimmannen in Brabantse zwembaden, zoals in Waalwijk[5], Eindhoven[6] en Veldhoven[7], waar vrouwen niet welkom zijn.

 De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More