Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking van de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022

Constaterende dat:

Read More