Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:
• De goedkeuring van de Europese Unie voor het gebruik van verwerkte dierlijke mest (Renure) als kunstmestvervanger nog steeds in afwachting is.;
• Het college in de schriftelijke beantwoording van vragen over Renure heeft verklaard: "Toelating van RENURE meststoffen is van groot belang voor Brabant, met name om de doelstellingen in de recent vastgestelde Uitvoeringsagenda Mest te kunnen halen." ;

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More