In een artikel op de site van het AD getiteld ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’ d.d. 05-07-2013, wordt gemeld dat allerlei BN’ers, wetenschappers, ex-politici etc. grote bedragen binnenslepen als ‘spreker’ (dagvoorzitter, debatleider) bij provincies en steden. De provincie Noord-Brabant wordt ook genoemd voor een bedrag van zo’n 50.000 euro per jaar en zou daarmee een tweede plek innemen.

Dit roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’?[1]
  1. Klopt het in het artikel genoemde bedrag van €50.000,- per jaar dat de provincie Noord-Brabant zou spenderen aan zogenaamde ‘ bekende sprekers’? Zo nee, welk bedrag is dan wel juist?
  1. Kunt u een uitputtende lijst met sprekers leveren onder vermelding van het betreffende evenement en de betaalde bedragen voor deze sprekers, voor de jaren 2010, 2011, 2012 en de eerste helft 2013? Zo nee, waarom niet?

Read More

Geacht college,

De beantwoording van onze Statenvragen over het bezoek van het koningspaar d.d. 2 juli 2013 roept bij onze fractie enkele aanvullende vragen op.

In de beantwoording van vraag 1 geeft u aan dat op 17 mei het Presidium globaal en nog vertrouwelijk is geïnformeerd over het bezoek en de daarmee samenhangende kosten. U stelt dat u toen heeft gemeld dat u rekening hield “met een bedrag van tussen de 350.000 en 400.000 euro”.

1. Deze bewering is feitelijk onjuist: u hebt in het Presidium vertrouwelijk medegedeeld dat er sprake was van “een taakstellend budget van 350.000 euro”. Het mogelijke bedrag van 400.000 euro is in het Presidium niet genoemd. Waarom noemt u nu in uw beantwoording een bedrag dat hoger is dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget? Ontkent u daarmee uw uitspraken in het Presidium?

2. De totale door de provincie gedragen kosten blijken nu 390.000 euro te bedragen, dit is 40.000 euro hoger dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget van 350.000 euro. Heeft u in uw beantwoording van de Statenvragen bewust het bedrag van 400.000 euro genoemd om deze budgetoverschrijding te verdoezelen?

Read More

Geacht college,

Op 26 april jl. heeft de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld over provinciale steun aan een Turks seniorencomplex in Eindhoven, die op 21 mei 2013 (kenmerk C2118287/ 3409642) zijn beantwoord.

Vraag 14 luidde als volgt:

14. De PVV fractie vraagt GS of zij kan uitsluiten dat met wat voor islamiserende eisen en wensen dan ook rekening wordt gehouden in het beleid. Zo niet, waarom en in hoeverre laat u de islamisering van de (ouderen)zorg toe? Onderstaand de desbetreffende voorbeelden:

"Ik wil niet dat mijn gehandicapte zoon naar een niet-islamitische dagopvang gaat".

"Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen en mijn kinderen zorgen ook niet voor mij, dan wil ik in een islamitisch verzorgingstehuis".

"Akkaya noemt een verzorgingstehuis voor islamitische ouderen bittere noodzaak. Met een halal-keuken, een eigen gebedsruimte, een wasvoorziening en Turkssprekend personeel. De verzorgers hier proberen rekening met me te houden, door geen varkensvlees te serveren. Maar ik eet nu bijna elke dag hetzelfde. Vis, vis, vis. Ik proef het niet meer".

Read More