De Brabantse PVV Statenfractie heeft voor de Statenvergadering van morgen 20 januari een interpellatiedebat aangevraagd om Gedeputeerde Van den Hout (SP) te bevragen over zijn uitlatingen omtrent het Natuurakkoord.

In de Statenvergadering van 9 december jl. werd dit akkoord over het natuurbeleid tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk door een meerderheid van de Brabantse Staten verworpen. Verantwoordelijk Gedeputeerde Van den Hout toonde in deze vergadering een halfslachtige houding ten aanzien van de uitvoering van dit beleid, maar vroeg desondanks de Staten omwille van opportunistische coalitieverhoudingen er toch mee in te stemmen. De PVV-fractie voelde zich niet geroepen deze politieke ruggesteun aan de Gedeputeerde te verlenen – daar een deel van zijn eigen SP-fractie hem liet vallen. Doorslaggevend was het voor de PVV dat de Gedeputeerde aangaf bepaalde harde afspraken uit het Natuurakkoord onuitvoerbaar te achten.

In plaats van zélf een pas op de plaats te maken – zoals vorig jaar een Rotterdamse wethouder deed die bezuinigingen op de sociale zekerheid onuitvoerbaar achtte – koos Van den Hout er de afgelopen weken voor om regelmatig de media op te zoeken over dit onderwerp. In verschillende interviews heeft de Gedeputeerde enkele tegenstrijdige verklaringen afgelegd, het meerderheidsbesluit van de Staten naast zich neergelegd en verkondigd dat hij bij een nieuwe stemming verwacht dat er wel een meerderheid zal zijn en ook de PVV zal instemmen. De Gedeputeerde sprak hier voor zijn beurt: het onderwerp is nog niet opnieuw geagendeerd en hij heeft geen enkel overleg gevoerd met de PVV-fractie hieromtrent.

De PVV Noord-Brabant heeft dan ook met verbazing kennis genomen van deze uitspraken en wil daarom de Gedeputeerde in een interpellatiedebat aan de tand voelen over deze gang van zaken. Dit staat los van eventuele vragen die de PVV fractie heeft over de inhoudelijke ontwikkelingen rond het Natuurakkoord.

Bijgaand treft u de vragen voor het interpellatiedebat aan.

Read More

 

Morgenmiddag 12 januari organiseert de Provincie Noord-Brabant, namens de Commissaris der Koningin, haar jaarlijkse nieuwjaars- receptie. De fractie PVV Noord-Brabant heeft twee weken geleden al aangegeven deze nieuwjaarsreceptie niet bij te zullen wonen, omdat in tijden van crisis en bezuinigingen waarin veel Brabanders grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met een kostenplaatje van € 30.000,= niet acceptabel is. Daarnaast staat deze nieuwjaarsreceptie in het teken van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 wat de Brabanders ook nog eens € 100 miljoen kan gaan kosten. Deze promotie voor 2018Brabant wordt al betaald uit het budget van het bidbook.

Read More