Voorzitter,

De begroting 2014 van de provincie Noord-Brabant.

Het streven naar financiële voorzichtigheid kan de PVV alleen maar toejuichen, maar daarvan is hier niet per definitie sprake.

Ten eerste constateren we dat het jaarsaldo ten opzichte van de voorjaarsnota met ruim 33 miljoen euro is verslechterd.

Wellicht nog belangrijker is dat bij het geschetste beeld van evenwicht het relevante feit vermeld zou moeten worden dat de onttrekkingen aan de reserves groter zijn dan de stortingen. Zonder de mutaties in de reserves is er dus sprake van een exploitatietekort voor 2014.

Tenslotte dient vooral ook in ogenschouw te worden genomen dat er in 2012 al een flink voorschot is genomen op toekomstige kosten. In de jaarrekening 2012 zijn veel kosten genomen die eigenlijk betrekking hebben op 2013 tot en met 2016. Ook hier wordt aan voorbij gegaan. Kan het college hierop reflecteren?

Read More

Geacht college,

Op 4 november jl. heeft Gedeputeerde Van den Hout namens de provincie Noord-Brabant de overeenkomst voor samenwerking in de Maashorst ondertekend. Volgens het nieuwsbericht van Natuurgebied de Maashorst zal in dit kader in de daar te ontwikkelen nieuwe natuur in de toekomst ruimte geboden worden aan diverse diersoorten, waaronder de wisent. De Provincie Noord-Brabant zou voor dit project een subsidie van 11 miljoen euro bijdragen, evenals een financiële bijdrage voor de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten.[1]

De wisent is één van de vijf diersoorten van de eerder door Gedeputeerde Van den Hout voorgestelde ‘Big Five’, waarover Provinciale Staten in een motie van 21 september 2012 expliciet heeft aangegeven door de provincie géén actieve ondersteuning te zullen verlenen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Klopt het bericht dat Gedeputeerde Van den Hout de samenwerkingsovereenkomst voor de Maashorst heeft ondertekend?
  2. Klopt het bericht dat in de toekomst ruimte zal worden geboden aan de wisent in natuurgebied de Maashorst? Zo ja, is deze ontwikkeling onderdeel van de samenwerkingsoverkomst?
  3. Levert de Provincie Noord-Brabant op enige wijze ondersteuning voor de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo ja, op welke wijze?
  4. Klopt het bericht dat de provincie een subsidie van 11 miljoen euro plus aanvullende bijdragen verleent aan het project de Maashorst? Zo ja, voor welk bedrag in totaal en voor welke specifieke doelen?
  5. Is een deel van deze subsidie bestemd voor de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo ja, hoeveel?
  6. Is de provinciale bijdrage aan dit project niet in strijd met de motie ‘Geen Big Five’?
  7. Kunt u uitsluiten dat een deel van de provinciale subsidie ten goede komt aan de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] http://www.demaashorst.nl/over-de-maashorst/maashorst-nieuws/overeenkomst-ecologische-hoofdstructuur/

De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het agenderen van het onderwerp ''transporten met kernwapens'' bij de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Volkel door SP-gedeputeerde Van den Hout en zijn uitspraken hierover in dit overleg. Onlangs stelde het Brabantse college van Gedeputeerde Staten nog: ''Wij gaan niet over militaire aangelegenheden, hiervoor is het ministerie van Defensie bevoegd gezag''. De uitspraken van de gedeputeerde staan hier haaks op.

PVV-Statenleden Joyce Kardol en Alexander van Hattem hebben de indruk dat de gedeputeerde zijn positie als voorzitter van het COVM heeft misbruikt door zijn partijpolitieke standpunt aangaande kernwapens te agenderen. ''We moeten dit omgevingsoverleg over geluidshinder serieus nemen als provincie en de activistische mentaliteit van de gedeputeerde Van den Hout past daar niet bij, hij zaait alleen maar onrust bij de omwonenden,'' aldus PVV-Statenlid Kardol.

De PVV vraagt zich af of gedeputeerde Van den Hout met deze houding nog wel de juiste persoon is om het COVM voor te zitten, mede omdat hij eerder veelvuldig bij dit overleg afwezig bleek te zijn.

Joyce Kardol

Alexander van Hattem

Read More