’s-Hertogenbosch, 19 september 2013

In de Provinciale Statenvergadering van morgen, vrijdag 20 september, staat het Logistiek Park Moerdijk ter besluitvorming op de agenda. De fracties van PvdD, D66, OSN, GroenLinks en PVV willen dat dit onderwerp van de agenda wordt afgevoerd, omdat het om verschillende redenen nog niet rijp is voor behandeling in PS.

In de commissievergadering van 30 augustus is een second opinion toegezegd over dit project. Nu dit rapport nog niet beschikbaar is, is zorgvuldige besluitvorming over dit onderwerp nog niet mogelijk."In tijden van crisis vinden we het niet gepast om roulette te spelen met publiek geld voor een project waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Daarbij komt dat er op het havenschap zelf nog 130 hectares bestaand bedrijventerrein braak liggen, inclusief een niet gebruikte binnenhaven, die samen al 100 miljoen euro hebben gekost,"aldus Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel.

“Ook heeft het LPM een grote impact op de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp Moerdijk omdat het helemaal ingeklemd dreigt te raken, dus redenen genoeg om eerst een second opinion af te wachten,"aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem.

Bovendien is gisteren het advies van de Commissie van Advies ‘Port of Moerdijk 2030’ bekend gemaakt, waarin commissievoorzitter Nijpels adviseert om het dorp Moerdijk bij verdere uitbreiding van het industriegebied geheel te verwijderen, omdat er anders geen leefbare situatie meer zou bestaan.

“Deze ontwikkelingen moeten bij de discussie over het LPM betrokken worden, anders wordt het een self-fulfilling prophecy voor de leefbaarheid: als PS nú in zou stemmen met het LPM, is er straks géén weg meer terug. Nu lijkt het er op dat men dit besluit er snel even doorheen wil jassen, het moet daarom nu van de agenda,”aldus Van Hattem.

De PvdD en PVV zullen vrijdag samen met D66, GroenLinks en OSN een ordevoorstel indienen om het Statenvoorstel over LPM van de agenda af te voeren en opnieuw in commissieverband te bespreken.

Namens de PVV Noord-Brabant,                              Namens de PvdD Noord-Brabant,

Alexander van Hattem                                                Marco van der Wel

In diverse artikelen [1]  [2] [3] [4] wordt een aankondiging gedaan van plannen voor de bouw van zogenaamde ´kindmolens´, oftewel windturbines waarvoor kinderen een aandeel kunnen kopen en rente ontvangen.

Er zouden -aldus deze artikelen- windmolens in Waalwijk en in Dongen komen en volgens de Tilburgse wethouder De Vries plannen zijn voor nieuwe windmolens in Tilburg. Bij al deze plannen wordt ook het concept van de kindaandeelhouders genoemd. Belangstelling voor participatie zou ook bestaan bij Waterschap de Dommel, energiecoöperatie Udenhout en afvalverwerker Attero.

Volgens Tweede Kamerlid Van Veldhoven is de investering in windmolens op den duur rendabeler dan een spaarrekening. Het Kamerlid ziet het liefst dat aan het aandeelhouderschap van kindmolens educatieprogramma´s worden gekoppeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

In een artikel op de site van het AD getiteld ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’ d.d. 05-07-2013, wordt gemeld dat allerlei BN’ers, wetenschappers, ex-politici etc. grote bedragen binnenslepen als ‘spreker’ (dagvoorzitter, debatleider) bij provincies en steden. De provincie Noord-Brabant wordt ook genoemd voor een bedrag van zo’n 50.000 euro per jaar en zou daarmee een tweede plek innemen.

Dit roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’?[1]
  1. Klopt het in het artikel genoemde bedrag van €50.000,- per jaar dat de provincie Noord-Brabant zou spenderen aan zogenaamde ‘ bekende sprekers’? Zo nee, welk bedrag is dan wel juist?
  1. Kunt u een uitputtende lijst met sprekers leveren onder vermelding van het betreffende evenement en de betaalde bedragen voor deze sprekers, voor de jaren 2010, 2011, 2012 en de eerste helft 2013? Zo nee, waarom niet?

Read More