Geacht college,

De beantwoording van onze Statenvragen over het bezoek van het koningspaar d.d. 2 juli 2013 roept bij onze fractie enkele aanvullende vragen op.

In de beantwoording van vraag 1 geeft u aan dat op 17 mei het Presidium globaal en nog vertrouwelijk is geïnformeerd over het bezoek en de daarmee samenhangende kosten. U stelt dat u toen heeft gemeld dat u rekening hield “met een bedrag van tussen de 350.000 en 400.000 euro”.

1. Deze bewering is feitelijk onjuist: u hebt in het Presidium vertrouwelijk medegedeeld dat er sprake was van “een taakstellend budget van 350.000 euro”. Het mogelijke bedrag van 400.000 euro is in het Presidium niet genoemd. Waarom noemt u nu in uw beantwoording een bedrag dat hoger is dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget? Ontkent u daarmee uw uitspraken in het Presidium?

2. De totale door de provincie gedragen kosten blijken nu 390.000 euro te bedragen, dit is 40.000 euro hoger dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget van 350.000 euro. Heeft u in uw beantwoording van de Statenvragen bewust het bedrag van 400.000 euro genoemd om deze budgetoverschrijding te verdoezelen?

Read More

Geacht college,

Op 26 april jl. heeft de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld over provinciale steun aan een Turks seniorencomplex in Eindhoven, die op 21 mei 2013 (kenmerk C2118287/ 3409642) zijn beantwoord.

Vraag 14 luidde als volgt:

14. De PVV fractie vraagt GS of zij kan uitsluiten dat met wat voor islamiserende eisen en wensen dan ook rekening wordt gehouden in het beleid. Zo niet, waarom en in hoeverre laat u de islamisering van de (ouderen)zorg toe? Onderstaand de desbetreffende voorbeelden:

"Ik wil niet dat mijn gehandicapte zoon naar een niet-islamitische dagopvang gaat".

"Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen en mijn kinderen zorgen ook niet voor mij, dan wil ik in een islamitisch verzorgingstehuis".

"Akkaya noemt een verzorgingstehuis voor islamitische ouderen bittere noodzaak. Met een halal-keuken, een eigen gebedsruimte, een wasvoorziening en Turkssprekend personeel. De verzorgers hier proberen rekening met me te houden, door geen varkensvlees te serveren. Maar ik eet nu bijna elke dag hetzelfde. Vis, vis, vis. Ik proef het niet meer".

Read More

Voorzitter, bij de Voorjaarsnota vraagt GS aan de Staten om richtinggevende uitspraken te doen voor de begroting. In plaats van ons blind te staren op de "ambtelijke" heroverwegingen - waarvan we toch mogen hopen dat GS de eindverantwoordelijkheid draagt bij deze keuzes en zich niet verstopt achter haar ambtenaren - kiest de PVV er voor om zelf een aantal punten voor te dragen, andere prioriteiten voor te stellen en op een andere manier invulling te geven aan bepaalde kerntaken.

Voorzitter, allereerst de opcenten motorrijtuigenbelasting. De PVV wil deze ten goede laten komen waarvoor ze bedoeld zijn: de wegen in onze provincie. Wij dienen daarom een motie in om de opcenten hiervoor te oormerken. Daarnaast dienen wij een motie in om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren.

Ook willen wij dat er niet nog meer geld wordt verspild aan onzinnige ecoducten. Dit geld kan beter worden besteed aan verkeersknelpunten, zoals Paalgraven. Wij dienen daarom een motie in om te stoppen met deze spilzuchtige biodiversiteitshobby. Hetzelfde geldt voor de windmolenprojecten, nu het CPB heeft geconcludeerd dat het bouwen van windmolens op land "weggegooid geld" is, roepen wij in een motie op hiermee te stoppen.

Voorzitter, de PVV wil snijden in bestuurlijke kosten, daarom stelden wij eerder voor de wachtgeldregeling voor Statenleden af te schaffen, maar deze Staten wilden niet in eigen vlees snijden. Dat dit nu van hogerhand alsnog wordt afgeschaft, is veelbetekenend.

Read More