Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 mei 2015, behandelend Statenvoorstel 22/15 Jaarstukken 2014,

Constaterende dat:

 • Het huidige subsidieregister op de site van de provincie Noord-Brabant geen eenduidig onderscheid kent tussen betalingen voor het actuele jaar en betalingen die een verplichting representeren die is aangegaan voor meerdere jaren;
 • Het huidige subsidieregister per subsidie geen vermelding van het onderwerp van de subsidie, of de doelstelling van de subsidie kent;
 • Het huidige subsidieregister per verleende subsidie geen vermelding kent van een product en/of programma uit de begroting waaraan de subsidie kan worden gerelateerd;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat het subsidieregister een completer en bruikbaarder beeld schetst van de door de provincie verleende subsidies;

Verzoeken GS om:

 • Voortaan in het subsidieregister aan te geven of een verleende subsidie een eenmalige betaling of meerjarige verplichting betreft, met vermelding van het meerjarige kader;
 • Voortaan in het subsidieregister concreet aan te geven wat het onderwerp en de doelstelling van een verleende subsidie zijn;
 • Voortaan in het subsidieregister de verleende subsidies te koppelen aan een product en/of programma uit de begroting van de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 mei 2015, behandelend het Bestuursakkoord 2015-2019,

Constaterende dat:

 • Er momenteel diverse gemeentelijke herindelingen in voorbereiding zijn waarover de volksvertegenwoordiging verontrustende berichtgeving bereikt, zoals over het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid bij burgers van de betreffende gemeenten;

Overwegende dat:

 • Gemeentelijke herindelingen een ingrijpende verandering vormen voor de burgers van Brabant en niet van bovenaf opgelegd dienen te worden maar juist van onderaf moeten worden gedragen;
 • Bindende volksraadpleging de meest zuivere uiting is van het democratisch proces;

Verzoeken GS om:

 • Er zorg voor te dragen dat er altijd bindende volksraadplegingen worden gehouden voorafgaand aan de besluitvorming over gemeentelijke herindelingen;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 mei 2015 , ter bespreking van Statenvoorstel 34/15 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2015-2019,

Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit 34/15 B

Het onderdeel

“besluiten:

het aantal gedeputeerden in de Statenperiode 2015-2019 vast te stellen op zes, voltijd”

Te vervangen door:

“besluiten:

het aantal gedeputeerden in de Statenperiode 2015-2019 vast te stellen op maximaal vijf, voltijd”

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen