Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2015 ter bespreking van de rapportage 'Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant'

Constaterende dat:

-volgens de rapportage van de ZRK Gedeputeerde Staten jaarlijks een verslag dienen uit te brengen aan PS over de uitvoering van de wettelijke taak rondom beheer van archiefstukken;

-noch in juli 2014 (bij afronding van het ZRK-onderzoek) over het verslagjaar 2013, noch in februari 2015 over zowel verslagjaar 2013 als 2014 (bij navraag door de PVV) een verslag is opgemaakt door GS.

Overwegende dat:

-GS hiermee blijk geeft van onvoldoende bewustzijn als het gaat om het belang van de archiefbeheertaken;

-PS bij ontbreken van de betreffende verslaggeving gehinderd wordt in de controlerende taak.

Besluiten:

Aan ontwerpbesluit 11/15 B, een punt 3 toe te voegen:

3. GS bieden de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het beheer van archiefstukken -in het kader van de archiefwet- uiterlijk op 1 maart na afsluiting van het verslagjaar aan PS aan

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          naast het provinciehuis momenteel 3 vlaggen hangen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, en een EU-vlag;

-          het Brabantse provinciehuis is gelegen in de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

overwegende dat:

-          Noord-Brabant trots mag zijn op Nederland, Noord-Brabant, en provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch en dat ook mag tonen;

-          er geen plaats moet zijn voor de EU-vlag, symbool van de bedreiging voor onze Nederlandse en Brabantse autonomie en zeggenschap.

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de EU-vlag voor het provinciehuis te verwijderen en deze met trots te vervangen door de Bossche vlag;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 juni 2013 ter bespreking van het voorstel voor Instelling van Fondsen tweede tranche Investeringsagenda,

  

Constaterende:

  

- dat het Centraal Plan Bureau aangeeft dat er als gevolg van de economische crisis een groot overschot aan energieproductiecapaciteit is;

  

- dat met name de huidige technieken van “hernieuwbare energie’-opwekking uiterst duur zijn in vergelijking met het opwekken van energie op conventionele wijze;

  

- dat vooral wind- en zonne-energie geen significante reductie van CO2-uitstoot bewerkstelligen vanwege haar wisselvallige aanbod van energie;

  

- dat het CPB concludeert “dat elke uitbreiding van de productiecapaciteit van electriciteit verliesgevend is”.

Overwegende:

  

- dat Brabant als slimste regio zijn kans moet grijpen met een combinatie van wetenschap en gezond boerenverstand.

  

Besluiten:

  

Ontwerpbesluit 42/13B beslispunt 2 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

  

2a. € 50 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en te oormerken met als doel het faciliteren en steunen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde en nieuwe energie-opslag en energie-opwekkingstechnieken en technologieën;

  

en

  

2b. €10 miljoen van de middelen gereserveerd voor het 'energiefonds' onder te brengen in het innovatiefonds en in te zetten voor voorfinanciering van onderzoek en proeftuinomgeving met betrekking tot isolatiemaatregelen voor energiebesparing. Middelen kunnen terugvloeien in het fonds via energiebesparing door de eindgebruiker tot dat de isolatiemaatregelen zijn afgelost. Proeftuindeelnemers kunnen bedrijven, overheden of particulieren zijn.

           

en gaan over tot de orde van de dag.

  

  

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

  

Harry van den Berg