Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
-Sinds de invoering van het verplicht schatkistbankieren doet het Brabantse college er alles aan om vrijkomende middelen uit de immunisatieportefeuille -Brabants publiek geld- vooral niet in de schatkist te doen belanden.
In plaats daarvan worden tientallen tot honderden miljoenen euro's op gekunstelde wijze bij allerlei instellingen en bedrijven uitgezet. Het gaat daarbij om uitzettingen met grotere risico's dan schatkistbankieren, om kromme 'hybride' constructies speciaal bedacht om het schatkistbankieren te ontwijken, of om leningen aan bedrijven of organisaties ten behoeve van zaken die de overheid helemaal niet zou moeten financieren;
-Dit college het investeringsdeel uit de Essentmiddelen ook al vrijgespeeld heeft naar de begroting, in plaats van als investeringsmiddelen geparkeerd te laten staan;
 
Overwegende dat:
 
-het Brabantse publieke geld nimmer een vrij te plunderen hobbyspaarpot van spilzuchtige overheden moet zijn;
-het Brabantse publieke geld niet is bedoeld om allerlei zaken te financieren die helemaal niet door de overheid moeten worden gefinancierd;
-de provincie zich op sobere en doelmatige wijze zou moeten beperken tot haar kerntaken, terwijl de huidige inzet en herbestemming van middelen uit de Essentportefeuille fors buiten die kerntaken en doelmatigheid treedt;
-het overtollige Brabantse publieke geld dus ófwel in de schatkist, ófwel in de portemonnee van de Brabander thuishoort;
-dit college tot op heden niet de bereidheid toont het overtollig kapitaal actief in de schatkist onder te brengen, en in dát licht bezien het beter is het geld dan terug te geven aan de burgers, zodat zij zelf kunnen bepalen wat zij met hun geld willen doen;
 
Dragen het college op
 
-Het Brabantse publieke geld uit de immunisatieportefeuille en de nog niet bestede investeringsgelden terug te geven aan de Brabanders;
en gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
P. van der Kammen
Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
-Het Brabantse college van GS er alles aan doen om als braafste jongetje van de klas gewillig en bovenmatig mee te werken aan het faciliteren van een asielinvasie;
-het Brabantse college met het uitvaardigen van de Brabantse aanpak opvang asielzoekers een desastreus 'Wir schaffen das' over Brabant heeft afgeroepen.
 
Overwegende dat:
 
-Asielzoekers bij hun reis naar Nederland al zo'n acht veilige landen zijn gepasseerd;
-Opvang in de regio de beste oplossing is;
-Het niet aan de Brabantse burgers is uit te leggen dat zij wél moeten betalen maar vervolgens niets te zeggen hebben, bij een overheid voor wie niets te gek is als het gaat om het faciliteren van een asielinvasie,
-De burgers sowieso al op allerlei mogelijke manieren buitenspel worden gezet als het gaat om de asielinvasie. Dat mede door een overheid die niet naar hen luistert, waarbij ook het uitoefenen van sociale druk of het intimideren van mensen middels huisbezoeken door de politie middelen zijn die gebruikt worden om mensen monddood te maken;
 
Dragen het college op
 
-De Brabantse burgers hun zeggenschap terug te geven en daarom bij asielopvang of AZC's voortaan altijd de burgers eerst te consulteren middels een referendum
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
P. van der Kammen
Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
- In de infographic van de perspectief nota 2016 “werken aan beweging in Brabant” het provinciehuis is afgebeeld enkel met de Brabantse vlag en de vlag van de EU, waarbij de Nederlandse vlag opvallend afwezig is;
-Het antwoord op een technische vraag van de PVV over het ontbreken van de Nederlandse vlag op het provinciehuis in de infographic luidt "hier is overheen gekeken";
 
Overwegende dat:
 
- De Nederlandse vlag nooit maar dan ook nooit mag ontbreken of worden vervangen door de EU-vlag;
 
Dragen het college op:
 
- Nooit meer over de Nederlandse vlag 'heen te kijken' in welke communicatieve uiting dan ook van de provincie, en de Nederlandse vlag in onze communicatie te beschouwen als de belangrijkste naast onze Brabantse vlag.
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon                             P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant                  PVV Noord-Brabant