Vz, dit college is nu bijna een jaar aan de slag met haar bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. De vraag is echter nog altijd: waarméé aan de slag? Het bestuursakkoord is immers een totaal nietszeggende crossover van duurzame dooddoeners en livinglab-leuterpraat, waar behalve veel van zulk eurofiel jargon geen concreet beleid uit kan worden afgeleid. En het afgelopen jaar heeft dit college dan ook voornamelijk gegrossierd in het uitvaardigen van Statenmededelingen, en voor zover er al sprake was van beleidsvoorstellen betrof het vooral de voortzetting van lopende programma’s of ad-hoc voorstellen waarvoor met stoom en kokend water de pot met Essentgelden moest worden geplunderd.

Dan hadden we nu toch wel eens eindelijk een perspectiefnota met een heldere beleidsvisie mogen verwachten. Integendeel, dit college komt nu met een perspectiefnota die zich vooral kenmerkt door een gebrek aan perspectief. Het is net zo perspectiefloos als de domme tekeningen in de bijbehorende totaal infantiele infographic. Is dit het niveau waarop men de burger hier serieus wil nemen? Kinderachtige tweedimensionale tekeningetjes bedoeld om de plannen van dit college duidelijk te maken. Het enige wat hiermee echter duidelijk wordt, is dat Brussel kennelijk belangrijker is dan onze eigen Staat. In de infographic prijkt de EU-vlag, het baken van Brussel, prominent op de voorgrond, terwijl de Nederlandse vlag ontbreekt. Dit is niet zomaar een foutje van het extern ingehuurde communicatieadviesbureau dat dit politieke poëzieplaatjesalbum maakt, maar zegt vooral veel over de blik van dit college: ons eigen land is niet in beeld, de enige perspectieflijn is de blik op Brussel. Wat de PVV betreft komt onze nationale driekleur wél op de voorgrond.

Read More

Voorzitter,

Dit voorstel is hoofdzakelijk bedoeld om Rijksmiddelen via het provinciefonds door te sluizen naar de waterschappen. De provincie fungeert hierin slechts als doorgeefluik en stelt geen aanvullende verantwoordingseisen bovenop wat het Rijk vraagt. Hiertoe wordt een bijdrageverordening ingesteld. Volgens het voorstel scheelt dit in overheadkosten en zou het ten opzichte van een subsidieregeling zelfs een lastenverlichting zijn.

Voorzitter, als de provincie in dit kader toch slechts een doorgeefluik is, dan weet de PVV nog wel een stevige lastenverlichting: voeg de waterschapsbesturen en het provinciaal bestuur samen tot één bestuurslaag. De uitvoering van nuttige en belangrijke waterschapstaken kan zo in stand blijven en de kosten van een overbodige bestuurslaag kunnen achterwege blijven.

Met die constatering is dit voorstel een typisch product van de bestuurlijke drukte in Nederland, waar de belastingbetaler de prijs voor betaalt. Want naast de 80 procent van de 17 miljoen euro Rijksmiddelen voor de waterschappen, is ook nog 20 procent bedoeld voor zogenaamde 'nieuwkomers' in het beheer van de zoetwatervoorziening, waaronder gemeenten. Nog meer versnippering van taken en bestuurlijke drukte, getuige ook de lange lijst van partijen als ondertekenaars van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden Zuid.

Read More

Voorzitter,

 

Dank voor de gelegenheid om in te kunnen spreken in de raadscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Hoewel ik zelf geen inwoner van deze stad ben, voel ik me als volksvertegenwoordiger van de PVV in Provinciale Staten zeer betrokken bij dit onderwerp en wil ik daarom van deze gelegenheid gebruik maken om mijn steun te betuigen aan dit initiatiefvoorstel om geen AZC in Den Bosch te huisvesten en indien nodig hierover een referendum te organiseren.

 

Provinciale Staten heeft immers ook direct met het onderwerp asielhuisvesting te maken.

 

Voorzitter, allereerst complimenten aan de indieners van het initiatiefvoorstel. Democratisch verzet tegen de komst van een AZC is hard nodig en de Bossche Volkspartij heeft hier met dit initiatief vorm aan gegeven.

 

Het is bovendien een prima zaak om burgers te betrekken door het organiseren van een referendum. Dat de benodigde handtekeningen voor het inleidend verzoek binnen zijn is al een duidelijk signaal hoezeer het leeft onder de bevolking. De gemeenteraad kan echter nog besluiten van het referendum af te zien. Daar kan echter maar een goede reden voor zijn: als zij zelf besluiten geen AZC in Den Bosch te vestigen.

 

Read More