Voorzitter,

aan de ambtelijke organisatie dank voor het werk dat aan deze begroting is besteed.

Over de inhoud van deze begroting heeft onze fractie, zoals gebruikelijk, al veel technische vragen gesteld. Op de financiële technische details zullen we vandaag dan ook niet meer in gaan, des te meer op de politieke vraagstukken.

Allereerst wat betreft de voornemens van de VVD. Zij durven nu -met de verkiezingen in het vooruitzicht- te stellen dat de provincie moet snijden in haar takenpakket en het bevreemdt hen zelfs dat de provincie meer dan vier keer zoveel geld uitgeeft aan ecologie dan aan economie. Voorzitter, gekker moet het niet worden: Deze VVD heeft de afgelopen jaren juist blindelings met ál het provinciaal beleid ingestemd en de kritiek van de PVV op het veel te brede takenpakket hooghartig weggewuifd. Met zo'n hypocriete draai is het duidelijk dat de afkorting VVD staat voor Volks Verlakkerij en Draaierij. Voorzitter, wil de VVD werkelijk wat zij pretendeert? De PVV zegt: Doe de boter op het hoofd dan ook bij de vis en kom vandaag nog met een voorstel om – om te beginnen – het Groenontwikkelfonds en de provinciale EHS stop te zetten. Dan kunnen we direct de handen ineenslaan. En wat het takenpakket betreft ziet de VVD cultuur opeens niet langer als kerntaak van de provincie. Dat was onlangs nog anders, toen zij tevreden instemden met 25 miljoen voor het Brabant C-Fonds. Wij gaan ervan uit dat de VVD dan ook alsnog komt met een voorstel het Brabant C-fonds onmiddellijk op te heffen.

Read More

Voorzitter,
 
Over dit voorstel heeft de PVV in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat we het onwenselijk vinden dat we nu 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanpak van de urgentiegebieden, terwijl de Gedeputeerde in januari nog aangaf hiervoor geen geld beschikbaar te hebben. Financiële maatregelen moeten een ultimum remedium zijn, eerst moeten alternatieve maatregelen beproefd worden die eerder zijn voorgesteld, zoals de dialoog. Daarbij komt dat ook de kaders boterzacht zijn. Het voorbeeld wat gedeputeerde De Boer in de commissie schetste van een omwonenden die ook bijdraagt door een dag vrij te nemen is weinig overtuigend en realistisch. Ook zinspeelde de PvdA ook al op nog uitgebreidere financiële maatregelen voor overlastsituaties van de veehouderij.
 
Dit roept bij ons de volgende vraag op: waarom wél burgers tegemoet komen die overlast ondervinden van de veehouderij, maar burgers die in hun omgeving overlast ondervinden van andere storende elementen, zoals asielzoekerscentra, moskeeën of windturbineparken in de kou laten staan? Gaan we voor hen óók een financiële regeling optuigen?
 
De PVV fractie is dan ook nog niet overtuigd van dit voorstel.

Voorzitter,

Op recreatieparken is huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers aan de orde van de dag, met alle overlast van dien, maar de eigenaren van recreatiewoningen wordt het verboden hun rechtmatige eigendom te bewonen. Wat de PVV betreft moet permanente bewoning voor deze eigenaren mogelijk worden gemaakt. De voorliggende wijzigingsvoorstellen zouden dit moeten bewerkstelligen. In de commissievergadering heeft de PVV fractie haar zorgen geuit over de juridische houdbaarheid van de aanduiding ‘integratie stad-land’ voor deze parken, om te voorkomen dat de bewoners blij worden gemaakt met een dode mus. GS heeft in een memorie van antwoord hierop een nadere toelichting gegeven. Hoe de versterking van landschappelijke waarden in de bestemmingsplannen voor de recreatieparken vorm zou moeten krijgen is nog steeds erg summierlijk omschreven. De PVV fractie vraagt GS daarom of de betrokken gemeenten met deze omschrijving een bestemmingsplan op kunnen stellen wat met een gerust hart verdedigbaar is bij de Raad van State, bij eventuele procedures hierover.

Voorzitter,

Een ander belangrijk punt is de wijziging van de groen-blauwe mantel voor bedrijventerrein De Brand II in ’s-Hertogenbosch. Deze wijziging blijkt mede noodzakelijk te zijn om op dit bedrijventerrein een windturbinepark mogelijk te maken, zo blijkt uit het voorontwerp-bestemmingsplan. Deze plannen zijn onlosmakelijk aan voorliggende wijzigingsvoorstellen verbonden, deze wijzigingen zijn een conditio sine qua non voor de locatie van het windturbinepark. De PVV geeft volledige tegenwind tegen deze 3 en mogelijk 4 windturbines met een rotorhoogte van 171 meter. Net als de bewoners van Sint-Michielsgestel, die afgelopen dinsdag een krachtige oproep deden tegen dit windpark, wat het landschap aantast en zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Deze kritiek wordt ook duidelijk verwoord door de leden van de Gestelse gemeenteraad, ik citeer:

Read More