Voorzitter, de Burap is een van de onderdelen van de Planning & controlcyclus. Het is een integraal document waar PS de ruimte hebben om beleid bij te sturen. En dat het beleid in Brabant drastisch moet worden bijgesteld, dat is glashelder.

Voorzitter, terwijl GS trots koketteert met het volgens planning lopen van meer dan driekwart van de doelen, bezwijkt Nederland en dus ook Brabant onder een verstikkende druk van gecreëerde crisissen.

Read More

Voorzitter, een punt dat ik reeds in voorgaande jaren heb opgemerkt en wat ik hier wederom maak, is dat het college stelselmatig niet duidelijk maakt welke impact de plannen van het Logistiek Park Moerdijk hebben op de financiering van het Havenbedrijf en daarmee op de begroting en kredietstellingen van het Havenschap, en ook niet welke risico's er in samenhang daarmee zijn.

In dat licht bezien is het ongemakkelijk dat de herziening van het exploitatieplan LPM in een van de komende Statenvergaderingen hier ter besluitvorming ligt, na deze behandeling van de begroting van het Havenschap dus.

Read More

Voorzitter, de gezamenlijke behandeling van de Treasuryverordening, het Grondbeleid en de instelling van een grondbank is een combinatie van desastreuse voorstellen.

In de oordeelsvormende themavergadering is reeds veel gewisseld, met een helder standpunt van de PVV. Ik vat het samen:

Read More