Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de beantwoording van de Statenvragen van het CDA, kenmerk 3655013 d.d. 9 september 2014.

Uw beantwoording van vraag 7 (onderstaand) geeft aanleiding tot de volgende vraag van de fractie van de PVV:

1.     Kan het college aangeven op welke publicaties zij in de beantwoording doelt en onderbouwd en gedetailleerd aangeven welke feitelijke onjuistheden hierin worden geventileerd? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

7. Bent u bekend met het artikel dat veel Brabantse gemeenten financieel aan de grond zitten en

deelt u deze mening?

Antwoord: We zijn bekend met enkele publicaties die het ED en het BD

onlangs hebben gewijd aan de financiële problematiek van veel Brabantse

gemeenten. Wij nemen aan dat u hierop doelt. Deze artikelen bevatten tal van

feitelijke onjuistheden en wij onderschrijven de inhoud ervan dan ook niet .

Vz, met deze VJN geven wij GS de kaders mee voor de begroting 2015 en daarmee voor het eerste kalenderjaar van de nieuwe bestuursperiode. Wat de PVV betreft moet dit college niet over haar spreekwoordelijke graf heen willen regeren; wat met deze VJN helaas wel het geval is.

In de bestedingsvoorstellen zien we dit met name terug in het tot 2019 - dus de hele volgende bestuursperiode - structureel in de begroting jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor biodiversiteit en leefgebieden en jaarlijks 1 miljoen euro voor 'Natuur verankerd in de samenleving'.

Deze miljoenen voor natuurbeleid staan nog los van de 240 miljoen euro voor het Groenontwikkelfonds en de 9,5 miljoen euro beheerkosten voor de EHS die jaarlijks op de begroting drukken en in de toekomst alleen maar zullen stijgen tot ruim 30 miljoen per jaar.

Het is dankzij deze vele miljoenen van de Brabantse burgers dat Gedeputeerde Van den Hout zich onlangs kon laten uitroepen tot "Groenste politicus". Vz, daar wil de PVV de Gedeputeerde van harte mee feliciteren, want het is een prestatie van formaat deze eretitel te verwerven ondanks het feit dat hij als lid van dit college van GS medeverantwoordelijk is voor het gesubsidieerd verstoken van de natuurbossen van Georgia als biomassa in de Amercentrale!

Read More

Voorzitter,

Deze week kreeg ik een signaal van de omwonenden van het nieuwe windturbinepark Laarakkerdijk in Reusel, dat vandaag 16 mei ons Noord-Brabantse provinciebestuur in het kader van het wederzijdse grensoverleg met het provinciebestuur van Antwerpen zal overleggen.

In samenspraak met de Vlaamse gemeente Arendonk zou de Antwerpse deputatie het windmolenpark Laarakkerdijk op de agenda willen zetten en bespreken. Dit windmolenpark komt namelijk pal tegen de Belgische grens te liggen, op steenworp afstand van de Arendonkse wijk de Rode Del. De gemeente Arendonk zou zeer ontevreden zijn dat er met de inwoners van de Rode Del geen rekening wordt gehouden.

Mijn eerste vraag is dan ook:

Klopt het dat er vandaag een overleg met de provincie Antwerpen plaatsvindt en staat het windmolenpark Laarakkerdijk daar op de agenda? Zo ja, welk standpunt zal daar door of namens GS verkondigd worden?

Verder melden de omwonenden dat de werkzaamheden voor de aanleg van het windturbinepark inmiddels zijn gestart, terwijl er nog geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets is afgegeven.

Mijn tweede vraag is of u hiermee bekend bent en of deze constateringen kloppen. Zo ja, bent u bereid om bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant opheldering te vragen waarom hier zonder noodzakelijke omgevingsvergunning werkzaamheden plaatsvinden en dit niet wordt gehandhaafd?