Vz, zoals reeds aangegeven in de commissie is de PVV-fractie een groot voorstander van de infrastructurele maatregelen uit dit plan om de bereikbaarheid rond de A59 te verbeteren en daarmee de file-ellende aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Waar de PVV niet blij mee is zijn de investeringen in de ecologische verbindingszones met de forse ecopassages. Er gaat al meer dan genoeg belastinggeld naar het groene hobbyisme.

Volgens gedeputeerde De Boer zijn de bijdragen van de provincie aan de evz's niet te specificeren omdat het niet "met een schaartje te knippen" zou zijn. Dat zou naar ons idee wel inzichtelijk moeten zijn.

Read More

Geacht college,

In de PS vergadering 13 december a.s. staat het nieuwe treasurybeleid geagendeerd. Bij de voorbereiding van dit agendapunt viel het de PVV-fractie op dat in het vigerende treasurybeleid nergens sprake is van zogenaamde “ethisch-sociale aspecten”, terwijl op grond van deze aspecten eerder door GS is besloten een participatie te nemen in het Oikocredit Nederland Fonds. Deze “ethisch-sociale aspecten” worden nadrukkelijk genoemd in zowel de notitie aan de commissie MF van 6 november 2012 over het aangaan van de participatie als in de jaarstukken 2012. De Provincie Noord-Brabant heeft op 15 januari 2013 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro als participatie met een looptijd van 10 jaar in microkrediet bij Oikocredit uitgezet. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

Read More

Geacht college,

Op maandagavond 25 november was in diverse media te lezen dat GS op maandag een negatief advies heeft uitgebracht over de milieueffectrapportage voor de Vliegbasis Volkel vanwege de vermeende opslag van kernwapens.[1] De PVV-fractie is zeer verbaasd dit besluit via de media te moeten vernemen, terwijl een statenmededeling over dit onderwerp was toegezegd, welke eerst in de commissie Ecologie en Ruimte (ER) zou worden besproken. De bespreking hiervan in de commissie ER van afgelopen vrijdag 22 november was uitgesteld omdat de statenmededeling nog niet beschikbaar was. Op de provinciale website (inclusief SIS en iBabs) was maandagavond nog geen informatie over dit besluit beschikbaar.

Dit roept de volgende vragen op:

Read More