De PS vergadering van 7 februari stond vooral in het teken van het ruimtelijk beleid: de herziening van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte. Het zwaartepunt van de in totaal bijna 15 uur durende marathonvergadering lag bij de nieuwe maatregelen voor de veehouderij.

Kort samengevat moeten de plannen van het college van GS ervoor zorgen dat de overlast en risico’s van de intensieve veehouderij in overbelaste gebieden een halt worden toegeroepen en eventuele nieuwe uitbreidingen alleen tot stand kunnen komen als dit in overleg met de omwonenden gebeurt en als aan de nodige zorgvuldigheidseisen – zoals omschreven in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) – wordt voldaan. Een aanpak die de PVV Noord-Brabant in beginsel kon steunen, maar waarvan de concrete uitwerking onvoldoende is.

Zo zijn in de Verordening Ruimte geen nadere bepalingen opgenomen over de ‘urgente gebieden’: er is niet eens een definitie omschrijving, de invulling wordt aan de gemeenten overgelaten en indien de gemeenten nalatig blijven heeft de provincie geen doorzettingsmacht. Daarom vroeg de PVV in een amendement ook om een nadere definitie van ‘overbelaste gebieden’. Ook zijn voor de PVV belangrijke thema’s als dierenwelzijn en volksgezondheid onvoldoende duidelijk in de plannen meegenomen. De definitieve BZV moet zelfs nog worden vastgesteld, waarbij GS alles laat afhangen van de gesprekspartners in het ‘Brabantberaad’ (o.a. ZLTO en BMF). Het is het een slechte zaak dat GS meer waarde hecht aan de achterkamertjes van het ‘Brabantberaad‘ dan aan de democratisch volksvertegenwoordiging in PS.

De PVV Noord-Brabant vindt het belangrijk dat in het nieuwe veehouderijbeleid een aantal zaken goed en duidelijk geregeld worden: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid. In de overbelaste gebieden moet de overlast worden beperkt, zoals de geurhinder en de overlast van transportbewegingen. Om dit te bewerkstelligen heeft de PVV een amendement ingediend over de landschappelijk inpasbaarheid, welke is aangenomen. Daarnaast is draagvlak in de omgeving van groot belang en daarom kon de PVV een motie van Groenlinks steunen om een referendum te organiseren over de intensieve veehouderij – dit in lijn met het eerdere initiatiefvoorstel van de PVV om een referendumverordening in te voeren. Op het gebied van volksgezondheid steunde de PVV moties voor een nader onderzoek naar een gezonde afstand tussen woningen en veehouderijen en het zoveel mogelijk beperken van antibioticagebruik. Verder wil de PVV de resultaten van het aankomende grote GGD-onderzoek graag meenemen in de verdere plannen.

Read More

Spreektekst VR / SVRO algemeen deel

Voorzitter,

Veel van de voorliggende punten zijn al besproken in de commissievergaderingen, maar desalniettemin is er nog genoeg reden om ook in PS aandacht aan deze punten te schenken.

Voor de PVV zitten er een aantal pijnpunten in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Op de eerste plaats is dat de windenergie: in de herziene structuurvisie zijn passages toegevoegd die uitspreken dat de provincie Noord-Brabant windenergie wil stimuleren. De PVV is pertinent tegen deze onrendabele, inefficiënte en overlastgevende vorm van energieopwekking in het kader van de duurzaamheidsideologie. Als we ons tot de vandaag voorliggende ruimtelijke aspecten beperken: windturbines zijn een ernstige vorm van landschapsvervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor omwonenden en de natuur. Daarom dienen wij een amendement in om deze passages te verwijderen en een motie om de stimulering van windturbines uit het Brabantse ruimtelijke beleid te verbannen. Daarnaast dienen wij een motie in om te voorkomen dat de mogelijkheden voor windturbines in Oost-Brabant verruimd worden. De bevolking van Reusel heeft nu al slapeloze nachten over de mogelijke komst van een windpark, op kilometers afstand zien zij ’s avonds de rode lichten van de Belgische windturbines al dreigend knipperen als een onheilspellend toekomstbeeld voor het kleinschalige landschap van onze mooie Kempen. Dat mogen we niet toelaten.

Read More

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant zal evenals in voorgaande jaren de Nieuwjaarsreceptie van de provincie mijden.

Uit de beantwoording van door de PVV gestelde technische vragen[1] blijkt dat de kosten voor dit netwerkfeestje zijn begroot op 30.000 euro, op basis van 800 verwachte bezoekers.

Dit is een stijging van de begrote kosten ten opzichte van vorig jaar, toen 28.000 euro was begroot.[2] Aan de herhaaldelijke oproep van de PVV[3] om af te zien van zo’n elitefeestje in tijden van economische crisis is door het provinciebestuur geen gehoor gegeven, integendeel zelfs.

In plaats van te versoberen wordt er nog meer geld uit de portemonnee van de Brabantse belastingbetaler getrokken. En dat voor een feestje waar deze belastingbetalende burger zelf niet welkom is. Wél genodigd zijn wederom het bestuurlijke netwerk van gemeenten, waterschappen, onderwijs en de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen. Daarnaast zijn er dit jaar “aansprekende” ondernemers gevraagd vanwege de “European Entrepreneurial Region Award 2014” die door het Europese Comité van de Regio’s aan de provincie Noord-Brabant is toegekend.

Read More