Op 13 mei 2014 heeft de PVV vragen gesteld over de opvang van asielzoekers in de voormalige Nassau-Dietzkazerne Budel. Naar aanleiding van de Statenvragen verscheen in het Brabants Dagblad een artikel[i]. Gedeputeerde Van den Hout heeft over deze Statenvragen reacties gegeven via zijn Twitteraccount (@Johanvandenhout, gedeputeerde Ecologie en handhaving Provincie Noord-Brabant).[ii][iii]

Dit roept de volgende vragen op:

      1.     Is het college op de hoogte van de reacties van de gedeputeerde?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout namens het college? Zo ja, moeten zijn reacties beschouwd worden als een antwoord op de Statenvragen?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem


Geacht College,

Uit berichten in de media blijkt dat de gemeente Cranendonck is benaderd door het COA om toestemming te verlenen voor de opvang van 900 asielzoekers in de voormalige Nassau-Dietzkazerne te Budel.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

       1.     Kloppen deze berichten?

       2.    Uit het kaartmateriaal bij de Verordening Ruimte valt op te maken dat de kazerne is gelegen in de EHS (en deels in de  Groenblauwe mantel). Is deze constatering juist?

Uit het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Cranendonck blijkt dat de kazerne valt onder de bestemming Maatschappelijk-Militaire Zaken. Volgens artikel 12.1 van de bestemmingsplanregels is deze bestemming bedoeld voor "defensiedoeleinden, militaire legering" en ter plaatse de aanduiding "natuurwaarden" mede voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. Bewoning valt hier (behoudens maximaal 2 dienstwoningen) niet onder. Het huisvesten van 900 asielzoekers is echter wel een vorm van bewoning. In artikel 12.5.1 van de planregels is bewoning m.u.v. dienstwoningen en legering van militairen aangemerkt als strijdig gebruik. In het plan zijn geen flexibiliteitsregels opgenomen ter ontheffing van deze vorm van strijdig gebruik. Dit zal betekenen dat voor de eventuele huisvesting van asielzoekers op dit terrein een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Volgens artikel 5.1 lid 1 Verordening Ruimte dient een bestemmingsplan gelegen in de EHS te strekken tot "behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied". Sub c van dit artikel bepaalt dat zolang de EHS niet is gerealiseerd de bestaande planologische gebruiksactiviteiten zijn toegelaten. Bij het huisvesten van 900 asielzoekers op dit terrein is echter sprake van een wijziging van planologische gebruiksactiviteiten.

3. Bent u het met ons eens dat de huisvesting van 900 asielzoekers in de EHS niet bijdraagt aan de ontwikkeling van natuurwaarden? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening dat bij een daartoe strekkende wijziging van het bestemmingsplan sprake is van strijdigheid met de VR? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om aan de gemeente Cranendonck vooraf duidelijk te maken dat de huisvesting van asielzoekers in deze kazerne onwenselijk is en u bij een eventuele bestemmingsplanwijziging hiertoe een aanwijzing zult moeten geven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Geacht college,

In de Statencommissie Ecologie en Ruimte van 25 april is door de PVV-fractie aangegeven de aangekondigde rondvraag schriftelijk in te zullen dienen. Deze Statenvragen vervangen de betreffende rondvraag.

In het Eindhovens Dagblad van 16 april was te lezen dat de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) op zoek is naar nieuwe huisvesting. Het huidige gebouw is verkocht en het huurcontract hiervan eindigt op 1 januari 2016. Tegelijkertijd zou eventuele verlenging van dit huurcontract mogelijk kunnen zijn, óf een verhuizing. Vorig jaar heeft de PVV-fractie nog vragen gesteld over de verbouwing van het huidige kantoor: er is toen € 25.000,- besteed voor verbouwing van vloeren en wanden en het aanpassen aan de nieuwe huisstijl, welke werden omschreven als ‘investeringen’.

Dit roept bij de PVV-fractie de volgende vragen op:

      1.      Klopt het bericht in het ED? Zo nee, wat is volgens u dan de correcte weergave van de situatie?

      2.      Zijn er bij de verkoop van het pand afspraken gemaakt over de overname van de door ODZOB gemaakte investeringen,   zijnde de verbouwingen van vloeren en wanden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

      3.      Vindt u deze verbouwingskosten verantwoord, gelet op de korte contracttermijn?

      4.      Kunt u uitsluiten dat bij een eventuele nieuwe locatie forse verbouwingskosten worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem