Voorzitter,
Met verbazing heeft de PVV vernomen dat het provinciebestuur de inzet van subsidieslurpende mestvergisters en windturbines in Brabant wil stimuleren en belonen. Middels de BZV 1.1 verdiend een veehouder punten indien deze energie bespaart of opwekt middels een onrendabele mestvergister of windmolen. Met de punten die de veehouder hiermee verdiend mag hij uitbreiden. 
Voorzitter, energiemaatregelen zijn totaal niet relevant voor de aanpak van overlast van de veehouderij. Van een windmolen gaat het niet minder stinken. Deze energiemaatregelen lossen de overlast in de veehouderij helemaal niet op, integendeel mestvergisters en windmolens creëren mogelijk juist meer overlast voor de omwonende burgers. Reacties die ik al heb gehoord van veehouders zijn ''makkelijk punten verdienen''. Voorzitter, dit is niet iets wat we moeten stimuleren of belonen in Brabant. 
Derhalve dient de PVV samen met de PvdD een motie in om het thema energie te verwijderen uit de BZV, zodat er weer gefocused kan worden op de echte problematiek in de veehouderij waarbij leefbaarheid, volksgezondheid en dierenwelzijn centraal staan.  Daarvoor moeten de juiste systemen worden ingezet, de vorm van energievoorziening maakt daarin geen verschil."

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 6 februari 2015, behandelend het Statenvoorstel 25/14 inzake Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM),

constaterende dat:

-          de TOM een majeur project is;

-          het functioneren van de TOM in 2010 is geëvalueerd door de aandeelhouders;

-          in de tweede helft van 2018 de ontwikkelingen van de TOM worden geëvalueerd;

overwegende dat:

-          er vanuit wordt gegaan dat in 2 jaar de markt aantrekt;

-          een grondige evaluatie de bron is voor bijsturing;

-          de resultaten van deze evaluatie in de volgende periode aan PS of aan de dan bevoegde Statencommissie aangeboden dienen te worden;  

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de geplande evaluatie te vervroegen en uiterlijk eind 2017 / begin 2018 het TOM grondig te evalueren, zodat deze resultaten nog in de volgende Statenperiode kunnen worden besproken,

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          naast het provinciehuis momenteel 3 vlaggen hangen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, en een EU-vlag;

-          het Brabantse provinciehuis is gelegen in de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

overwegende dat:

-          Noord-Brabant trots mag zijn op Nederland, Noord-Brabant, en provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch en dat ook mag tonen;

-          er geen plaats moet zijn voor de EU-vlag, symbool van de bedreiging voor onze Nederlandse en Brabantse autonomie en zeggenschap.

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de EU-vlag voor het provinciehuis te verwijderen en deze met trots te vervangen door de Bossche vlag;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol