Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014;

 

Overwegende:

 

dat de rundveesector in de aanloop naar de afschaffing van de melkquota inzet op schaalvergroting;

overwegende dat koeien in de wei horen;

 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

 

regelgeving voor te bereiden of afspraken te maken om te zorgen voor weidegang voor alle Brabantse koeien,

En gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          een groot deel van de asielzoekers wordt opgevangen op verschillende locaties in Noord-Brabant;

-          AZC’s een invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk aldus het PON;

-          Brabant meerdere stimuleringsmaatregelen woningbouw heeft (gehad);

overwegende dat:

-          dit gevolgen heeft voor de bevolkingssamenstelling in de wijk;

-          dit gevolgen heeft voor de bevolking- en woningbehoefte;

-          omwonenden vrezen voor waardedaling van huizen in de nabijheid van AZC’s;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          met een plan te komen, gericht op het borgen van de leefbaarheid en verkoopbaarheid van woningen rondom AZC’s;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          -                     de provincie 1 november 2014 is gestopt met de starterslening;

overwegende dat:

-         -                      de starterslening een succesvolle woningbouwstimuleringsmaatregel is geweest;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-                   de mogelijkheid te onderzoeken of de starterslening voor Brabantse woningzoekenden weer               kunnen worden ondersteund;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol