Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 15 juli 2016, behandelend Statenvoorstel 45/16: Procedure wensen en bedenkingen instellen Leisure Ontwikkelfonds Brabant,

Constaterende dat:

Het Statenvoorstel uitgaat van een evaluatie van het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) na een periode van vier jaar;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 juli 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 48/16A, Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017;

Besluiten:

In ontwerpbesluit 48/16B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 januari 2016, behandelend Statenvoorstel 54/15: Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds,

Constaterende dat:

  • Nederland en ook Noord-Brabant overspoeld worden met asielzoekers en asielzoekerscentra;
  • Noord-Brabantse burgers ongevraagd opgezadeld worden met de vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande asielzoekerscentra;
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar aan de provincies het verzoek heeft gedaan om te zorgen voor grootschalige noodopvang;

Overwegende dat:

  • Een provinciale bijdrage voor het Leisure ontwikkelfonds bedoeld is voor recreatie en niet om accommodaties voor asielzoekers te realiseren;
  • Het huisvesten van asielzoekers geen enkel maatschappelijk rendement kent, maar juist zorgt voor een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid van de Brabantse gemeenten en ook de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van deze gemeenten aantast;

Dragen GS op:

  • Er zorg voor te dragen dat er in de toekomst geen asielzoekers of statushouders gehuisvest zullen worden in de nieuwe verblijfsaccommodaties die met provinciaal geld gerealiseerd zullen worden;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol