Donderdag 10 januari organiseert de Provincie Noord-Brabant haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De fractie PVV Noord-Brabant heeft vorig jaar al aangegeven een nieuwjaarsreceptie niet bij te zullen wonen, omdat in tijden van crisis en bezuinigingen waarin veel Brabanders grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met een prijskaartje van € 28.000 niet acceptabel is. Daarnaast wordt opnieuw een verbinding gelegd met Culturele Hoofdstad 2018 wat de Brabanders ook nog eens € 100 miljoen kan gaan kosten.

Read More

In Noord-Brabant wordt er jarenlang geworsteld met de naam waaronder men zich kandidaat stelt voor Culturele Hoofdstad 2018. Brabantstad is voorbij gekomen, Den Bosch kwam bovendrijven en nu is Eindhoven op het schild gehesen. Dit alles om te voldoen aan de Europese regels, die voorschrijven dat maar 1 stad zich kandidaat kan en mag stellen. Dit terwijl feitelijk 5 Brabantse steden zich kandidaat stellen.

Gedeputeerde Staten doet hier luchtig over, maar realiseert zich dat de truc die nu bij de kandidaatstelling wordt uitgehaald de grenzen van de regels opzoekt of zelfs overschrijdt. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen verzoekt de PVV Noord-Brabant de verantwoordelijke Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief om uitleg:

Read More

In antwoord op Statenvragen van de PVV hoeveel geld inmiddels is besteed aan het project Einhoven|Brabant2018 sinds 2005 kwam het college van Gedeputeerde Staten tot het ontluisterende totale bedrag van ruim 10 miljoen euro! 10 miljoen euro Brabants belastinggeld welteverstaan! Onduidelijk is of in dit bedrag ook alle personeelskosten zijn meegenomen. Dan kan dit bedrag nog hoger uitvallen. Dit terwijl niet eens zeker is of Eindhoven/Brabant wel in aanmerking zal komen voor deze titel.

Door Gedeputeerde Staten is steeds bevestigd dat de uitgaven tijdens de "bidbook fase" (tot 2013) maximaal 5 miljoen zouden bedragen.

De PVV heeft met ontzetting kennis genomen van deze overschrijding van ruim 100% van het toch al exorbitante budget dat Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Brabantse burger steeds is voorgespiegeld.

Door de PVV zijn vele vragen gesteld over dit megalomane project en ondanks de onduidelijke, ontwijkende en onvolledige antwoorden werd steeds duidelijker dat het een grote geldsmijterij betreft aan onduidelijke projecten, overbetaalde medewerkers en schimmig geselecteerde toeleveringsbedrijven. Het college van Gedeputeerde Staten komt na vragen van de PVV nu met een (gedeeltelijke) opening van zaken, maar weigert om in detail te treden.

De Partij voor de Vrijheid beraadt zich op nadere stappen.