Geacht college,

In een artikel op de website van Omroep Brabant was te lezen dat per 1 februari 2014 de toegang tot Nationaal Monument Kamp Vught niet meer gratis zou zijn.[i]Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met dit artikel?

2.     Deelt u de mening van de PVV dat historisch cruciale monumenten of musea -waar Kamp Vught toe behoort- zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk moeten zijn voor iedereen? Zo nee, waarom niet?

Read More

Op 13 december jl., na behandeling van een Statenvoorstel, stuurde SP-gedeputeerde Johan van den Hout een tweet, waarin hij een persoonlijke reactie gaf op een vermeende uitspraak van de PVV tijdens de vergadering. Het door hem gebruikte citaat is echter nooit door de PVV uitgesproken, doch door hem verzonnen. Het video- en audioverslag van de Statenvergadering geeft hierover onomstreden uitsluitsel.

In een correspondentiewisseling is de Gedeputeerde de kans geboden zijn gewraakte tweet toe te lichten. Hij heeft hiervan geen gebruik willen maken.

Mariette Frijters, Statenlid en Eerste Kamerlid, die het door de Gedeputeerde verzonnen citaat in de mond werd gelegd, is verbijsterd. Zij vraagt zich af hoe het handelen van deze Gedeputeerde zich verhoudt tot de kernbegrippen van de Gedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers Noord-Brabant 2012.

“Indien zulke zaken getolereerd worden,” zegt zij, “dan zijn we in bestuurlijk en politiek Brabant diep gezonken. Je kunt je afvragen of deze bestuurder nog wel op een geloofwaardige manier kan blijven functioneren en de provincie effectief kan blijven vertegenwoordigen in een functie die het uiterste vergt van vertrouwenwekkend, zorgvuldig en communicatief opereren”.

Zij is dan ook benieuwd naar de reactie van het college van Gedeputeerde Staten.

Read More

Wij gaan het zeker worden!

Voorzitter, hoeveel keer hebben wij dit niet gehoord tijdens diverse vergaderingen in dit huis?

Wij werden het dus niet. En nu ligt een zogenaamde verantwoording voor. Een verantwoording die de naam niet verdient. Een vlag die de lading niet dekt. Tijdens de behandeling in de Commissie is er al veel over gezegd. En niet alleen door onze partij. Deze verantwoording roept meer vragen op dan dat ze beantwoordt.

Voorzitter,

Als wij verantwoording over de kandidaatstelling horen, gaat onze fractie ervan uit dat het gehele verloop van de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad in 2018 wordt beschouwd. Dat conclusies worden onderbouwd. En niet onbelangrijk, vooruitlopend op de nog op te stellen eindafrekening, een indicatie van de met de kandidatuur gemoeide kosten.

Read More