Geacht college,

In Brabants Dagblad van 1 november 2013 viel te lezen dat burgemeester Rombouts van Den Bosch ontevreden is over het project Jeroen Bosch 2016[1], en met hem een aantal directeuren van grote culturele instellingen[2].

Burgemeester Rombouts omarmde eerder nog met groot enthousiasme het advies van Martijn Sanders en Ad 's-Gravesande, dat de plannen voor Jeroen Bosch 2016 fors duurder maakte[3], en er een hoogdravend elitair project van maakte.

Burgemeester Rombouts, die van een van de adviseurs over het JB2016 plan en de later cultureel hoofdstad artistiek leider Martijn Sanders, zegt "Door zijn jarenlange ervaring heeft Martijn Sanders niet alleen veel kennis van de culturele sector, maar weet hij ook hoe je een groot publiek hier in Brabant en ver daarbuiten kunt bereiken".[4]

Eerder nog was burgemeester Rombouts zeer tevreden met het duo Sanders en 's-Gravesande en overtuigd van de meerwaarde van een zo hoog mogelijk elitair gehalte van zowel JB500 alsook Culturele Hoofdstad 2018. Het heeft er nu de schijn van dat hij nattigheid voelt: nu Sanders de plank heeft misgeslagen met Eindhoven Culturele Hoofdstad[5] is het niet ondenkbaar dat JB500 met eenzelfde hoogdravende koers en 's-Gravesande aan het artistieke roer eveneens afkoerst op een flop.

Nu de titel Culturele Hoofdstad niet naar Eindhoven en dus Brabant gaat valt het fundament uit onder het provinciaal subsidiëren van Jeroen Bosch 2016, zogezegd een van de pijlers van het Brabantse Culturele Hoofdstad project.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Bij brief van 15 september 2013 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 14 oktober zijn beantwoord via kenmerk C2129765/3475213 met dagtekening 8 oktober.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.              Wat is de reden dat er maar liefst zes dagen zitten tussen de dagtekening en de daadwerkelijke beantwoording aan de vragenstellers?

2.              In de beantwoording geeft u aan dat er, behoudens een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst voor maximaal 12 uur à € 125, - per uur met de beoogd artistiek directeur, geen arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten. Vindt u net als de PVV dat een dienstverleningsovereenkomst een zakelijk contract is? Zo ja, bent u dan van mening dat u onzin verkoopt in uw beantwoording? Zo nee, waarom vindt u dat een dienstverleningsovereenkomst geen vorm is van een zakelijk contract?

3.              Hoeveel uur heeft de beoogd artistiek directeur gedeclareerd en welke daadwerkelijke werkzaamheden heeft hij verricht? Graag een met feiten gestaafde reactie.

4.              In de beantwoording geeft u aan dat er geen arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten. Volgens de offertestelling van Marina Wijn Consultants (Bijlage 1 pagina 5) zal de derde tranche ter hoogte van € 16.500 ex BTW worden gefactureerd bij contracteren van de kandidaten. Aangezien er volgens u geen sprake is van contractering van de kandidaten, kan worden geconcludeerd dat de facturering van deze laatste tranche is/zal vervallen. Desalniettemin geeft u in de beantwoording van uw vragen aan dat facturering van het volledige bedrag ter hoogte van € 49.900,- voor het wervingsbureau heeft plaatsgevonden. Kunt u hierover helderheid verschaffen en met een sluitende verklaring komen? Zo nee, waarom niet?

5.              De beantwoording van de Statenvragen geeft geen uitsluitsel of de bedragen zoals genoemd in- of exclusief BTW zijn. Kan het college hierover duidelijkheid verschaffen? Zo nee, waarom niet? Is er sprake van BTW afdracht, en zo ja, wie verzorgt deze? Geeft dit aanleiding voor aanpassing van de bedragen, zoals genoemd in de beantwoording van de Statenvragen?

6.              Bent u bereid om volledige openheid van zaken te geven en daarom ook de originele rekeningen en bewijzen van betaling aan Marina Wijn Consultants en de beoogde artistiek directeur ter beschikking te stellen aan Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Het scheppen van een artistieke fantasiewereld kan bijzonder 'cultureel' of 'kunstzinnig' zijn. Maar om volstrekt blind voor de buitenwereld in zo'n fantasiewereld te leven is buitengewoon deerniswekkend.

Helaas is dat nu precies wat de coalitie in het Brabantse Provinciehuis doet als het gaat om cultuurbeleid: terwijl heel Nederland moet bezuinigen, terwijl de laatste miserabele eurocent moet worden omgedraaid, fantaseren zij er lustig verder op los om de 45 miljoen euro die waren gereserveerd voor Eindhoven Culturele Hoofdstad alsnog te besteden aan een artistiek-zweverig nepwereldje, onder het mom van 'cultuur'.

De hamvraag is: wat is cultuur? De andere cruciale kwestie -na het God-zij-dank niet winnen van de titel- is 'wat te doen met de 45 miljoen euro die voor het elitefeest waren gereserveerd?'

Cultuur is een enorm breed begrip, maar laten we ervan uitgaan dat de meeste mensen cultuur wel beschouwen als een begrip dat zaken omvat zoals muziek, film, verenigingsleven, toneel, zang, kunst, amusement, literatuur, musea, sport & spel. Ofwel zaken waarmee mensen hun leven meer zin, inhoud en plezier geven en waarmee het begrip 'samenleving' betekenis krijgt.

Read More