In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 18 mei 2013 wordt de dreigende teloorgang van de Eindhovense designkoepel Capital D beschreven. Vanwege financieel wanbeleid was de organisator van o.a. Dutch Design Week en de Dutch Design Awards feitelijk al failliet. Een miljoeneninjectie is nodig om Capital D overeind te kunnen houden.

In het betreffende artikel wordt gesteld dat de provincie Noord-Brabant zich niet alleen betrokken voelt bij en zich verantwoordelijk acht voor Capital D, maar ook dat de provincie geldelijke steun toegezegd zou hebben.

PVV'er Mariëtte Frijters-Klijnen spreekt over het dumpen van zuur verdiend belastinggeld in een bodemloze financiële beerput. Haar collega Patricia van der Kammen ziet het ook als een mislukte poging om de wankele basis onder Eindhoven Culturele Hoofdstad te stutten.

Beiden willen dan ook weten hoe het zover heeft kunnen komen en hebben hierover Statenvragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Zij vragen zich af wie de toezegging over steun met provinciaal belastinggeld heeft gedaan, om hoeveel geld het in totaal gaat en zij vragen om de financiële kraan per direct dicht te draaien.

Read More

Helaas heeft het ordevoorstel van de PVV om dit dossier vandaag niet te behandelen geen meerderheid in de Staten gekregen en daarom sta ik hier met tegenzin: PS moet voldoende tijd gegund worden om weloverwogen besluiten te kunnen nemen. Daar heeft de Brabantse burger recht op en daar is vandaag geen sprake van!

Dat was afgelopen januari ook al het geval. Een teken aan de wand dus dat dit dossier veel problemen oplevert. Bovendien hebben wij de antwoorden op de vele technische vragen en de Memorie van Antwoord pas in een zeer laat stadium ontvangen.

Voor onze fractie is het van meet af aan duidelijk dat hier geen concreet plan voorligt. 

Voorzitter, ook de voorliggende Memorie van Antwoord kan ons niet overtuigen. Het feit dat deze nodig was, zegt al genoeg over het voorliggende stuk.

De PVV vraagt zich af waarom dit dossier prioriteit moet hebben. Zijn er soms al afspraken gemaakt tussen diverse partijen? Zoals tussen de gemeente en een of meerdere bouwfondsen? Zijn die wellicht ook voor de provincie van cruciaal belang? Zo ja, kan de gedeputeerde aangeven welke afspraken er zijn en met welke partijen, welke bouwfondsen?

De provincie deelt in dit dossier niet alleen in de winsten, maar ook in de eventuele verliezen. Gaarne horen wij duidelijke antwoorden van de gedeputeerde.

Geacht college,

Op 2 april jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen betreffende de profielschets Raad van Toezicht Stichting 2018Eindhoven|Brabant, waarvoor dank.

De vragen hadden betrekking op het ontbreken van een profielschets in het Statenvoorstel 34/12 inzake nadere uitwerking Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad en het ontbreken van een zin in een op ons verzoek toegezonden pdf van de vastgestelde profielschets.

De beantwoording roept zeer nadrukkelijk aanvullende en verduidelijkende vragen op:

Read More