De PVV Noord-Brabant liet deze maand een gerenommeerd bureau middels een representatief onderzoek nagaan hoe de Brabantse burgers aankijken tegen de kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2018, of zij het idee hadden dat er voor deze kandidaatstelling voldoende draagvlak bestond onder de Brabantse bevolking, of er voldoende is ingezet op het creëren van draagvlak, of het uitgeven van 100 miljoen euro voor het project een verstandige keuze was, en of het na het niet behalen van de titel gewenst is de gereserveerde middelen alsnog aan (nagenoeg) dezelfde projecten en doelen te besteden.

De uitkomsten zijn ronduit schokkend. Van de respondenten met een uitgesproken mening over het onderwerp vond meer dan 70% dat er onvoldoende draagvlak bestond en ook onvoldoende op draagvlak was ingezet. Slechts 12% van alle respondenten vond de initiële besteding van 100 miljoen euro een goed idee. Na het niet behalen van de titel vindt slechts 19 % van de respondenten het een goed idee om de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde middelen alsnog in zetten voor dezelfde of nagenoeg dezelfde doelen en projecten. VVD kiezers zijn daarbij het stelligst in het afkeuren van dat idee, op de voet gevolgd door SP-, D66- en PVV-stemmers.

Read More

Het heeft er alle schijn van dat aanstaande vrijdag bij de begrotingsbehandeling de 45 miljoen euro die voor Culturele Hoofdstad bestemd waren ter sprake gaan komen. Het geld brandt in de zak van het college van Gedeputeerde Staten, en de coalitiepartijen VVD, CDA en SP lijken er zo snel mogelijk een nieuwe bestemming aan te willen geven, bij voorkeur aan dezelfde soort elitaire kunstprojecten als Culturele Hoofdstad. Wederom dus een hoop geld naar allerlei luchtfietserij.

De PVV wil samen met de PvdD dat de 45 miljoen euro teruggaat naar de Essentmiddelen. De middelen waren onder strikte voorwaarde van het behalen van de titel in de begroting vrijgegeven. PVV en PvdD dienen daarom een amendement in waarmee middelen dan ook onmiddellijk uit de begroting worden geschrapt en weer aan de Essentmiddelen worden toegevoegd. PVV Statenlid Mariëtte Frijters-Klijnen: "Daar horen deze middelen thuis, ze zijn van de Brabantse burgers en het uitgeven daarvan moet er niet even op een vrijdagmiddag in november doorheen worden geduwd."

Partij voor de Dieren Statenlid Marco van der Wel: "We willen graag investeren in cultuur, maar zien meer in een structurele aanpak zeker voor een dergelijk groot bedrag."

Geacht college,

De VVD Statenfractie heeft op 7 november 2013 vragen gesteld over de website van 2018Eindhoven, waarvan akte.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie van de PVV de volgende vragen.

      1.      Wat is de toegevoegde waarde van een website over een vroegere kandidatuur, die door een internationale jury genadeloos is neergesabeld?

      2.      Wat zijn de kosten van het in de lucht houden van een website, die geen recht meer doet aan de kandidatuur van 2018Eindhoven?

      3.      Uit welk budget wordt het in de lucht houden van deze website bekostigd?

      4.      Bent u het met de PVV fractie eens dat er geen cent meer besteed moet en mag worden aan Culturele Hoofdstad en dat onmiddellijk gestopt moet worden met elke verwijzing naar dit mislukt project? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Mariëtte Frijters-Klijnen

PVV Noord-Brabant