Spreektekst VR / SVRO algemeen deel

Voorzitter,

Veel van de voorliggende punten zijn al besproken in de commissievergaderingen, maar desalniettemin is er nog genoeg reden om ook in PS aandacht aan deze punten te schenken.

Voor de PVV zitten er een aantal pijnpunten in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Op de eerste plaats is dat de windenergie: in de herziene structuurvisie zijn passages toegevoegd die uitspreken dat de provincie Noord-Brabant windenergie wil stimuleren. De PVV is pertinent tegen deze onrendabele, inefficiënte en overlastgevende vorm van energieopwekking in het kader van de duurzaamheidsideologie. Als we ons tot de vandaag voorliggende ruimtelijke aspecten beperken: windturbines zijn een ernstige vorm van landschapsvervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor omwonenden en de natuur. Daarom dienen wij een amendement in om deze passages te verwijderen en een motie om de stimulering van windturbines uit het Brabantse ruimtelijke beleid te verbannen. Daarnaast dienen wij een motie in om te voorkomen dat de mogelijkheden voor windturbines in Oost-Brabant verruimd worden. De bevolking van Reusel heeft nu al slapeloze nachten over de mogelijke komst van een windpark, op kilometers afstand zien zij ’s avonds de rode lichten van de Belgische windturbines al dreigend knipperen als een onheilspellend toekomstbeeld voor het kleinschalige landschap van onze mooie Kempen. Dat mogen we niet toelaten.

Read More

Vz, zoals reeds aangegeven in de commissie is de PVV-fractie een groot voorstander van de infrastructurele maatregelen uit dit plan om de bereikbaarheid rond de A59 te verbeteren en daarmee de file-ellende aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Waar de PVV niet blij mee is zijn de investeringen in de ecologische verbindingszones met de forse ecopassages. Er gaat al meer dan genoeg belastinggeld naar het groene hobbyisme.

Volgens gedeputeerde De Boer zijn de bijdragen van de provincie aan de evz's niet te specificeren omdat het niet "met een schaartje te knippen" zou zijn. Dat zou naar ons idee wel inzichtelijk moeten zijn.

Read More

Voorzitter,

De begroting 2014 van de provincie Noord-Brabant.

Het streven naar financiële voorzichtigheid kan de PVV alleen maar toejuichen, maar daarvan is hier niet per definitie sprake.

Ten eerste constateren we dat het jaarsaldo ten opzichte van de voorjaarsnota met ruim 33 miljoen euro is verslechterd.

Wellicht nog belangrijker is dat bij het geschetste beeld van evenwicht het relevante feit vermeld zou moeten worden dat de onttrekkingen aan de reserves groter zijn dan de stortingen. Zonder de mutaties in de reserves is er dus sprake van een exploitatietekort voor 2014.

Tenslotte dient vooral ook in ogenschouw te worden genomen dat er in 2012 al een flink voorschot is genomen op toekomstige kosten. In de jaarrekening 2012 zijn veel kosten genomen die eigenlijk betrekking hebben op 2013 tot en met 2016. Ook hier wordt aan voorbij gegaan. Kan het college hierop reflecteren?

Read More