VZ, de PVV fractie heeft waardering voor Statenleden die de moeite nemen om een initiatiefvoorstel te schrijven. Zeker wanneer het een voorstel betreft wat tot doel heeft om in de lokale democratie de positie van de burger te versterken, dan schept zo'n voorstel hoge verwachtingen.

De vraag is nu of dit voorstel van de PvdA die verwachtingen ook waar zal maken en of de PvdA nu eindelijk haar regenteske veren van zich af kan schudden én dit in de praktijk ook waar maakt. De PvdA maakt in dit voorstel immers een overweging van belang, ik citeer:

"De burger is niet alleen kritischer en meer betrokken, de burger is ook cynischer geworden. Er is een toenemend wantrouwen jegens overheid en politiek. De afstand burger-politiek wordt groter en er is een verlies van vertrouwen in democratie." Einde citaat.

Read More

Vz, met deze VJN geven wij GS de kaders mee voor de begroting 2015 en daarmee voor het eerste kalenderjaar van de nieuwe bestuursperiode. Wat de PVV betreft moet dit college niet over haar spreekwoordelijke graf heen willen regeren; wat met deze VJN helaas wel het geval is.

In de bestedingsvoorstellen zien we dit met name terug in het tot 2019 - dus de hele volgende bestuursperiode - structureel in de begroting jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor biodiversiteit en leefgebieden en jaarlijks 1 miljoen euro voor 'Natuur verankerd in de samenleving'.

Deze miljoenen voor natuurbeleid staan nog los van de 240 miljoen euro voor het Groenontwikkelfonds en de 9,5 miljoen euro beheerkosten voor de EHS die jaarlijks op de begroting drukken en in de toekomst alleen maar zullen stijgen tot ruim 30 miljoen per jaar.

Het is dankzij deze vele miljoenen van de Brabantse burgers dat Gedeputeerde Van den Hout zich onlangs kon laten uitroepen tot "Groenste politicus". Vz, daar wil de PVV de Gedeputeerde van harte mee feliciteren, want het is een prestatie van formaat deze eretitel te verwerven ondanks het feit dat hij als lid van dit college van GS medeverantwoordelijk is voor het gesubsidieerd verstoken van de natuurbossen van Georgia als biomassa in de Amercentrale!

Read More

Voorzitter,

Deze week kreeg ik een signaal van de omwonenden van het nieuwe windturbinepark Laarakkerdijk in Reusel, dat vandaag 16 mei ons Noord-Brabantse provinciebestuur in het kader van het wederzijdse grensoverleg met het provinciebestuur van Antwerpen zal overleggen.

In samenspraak met de Vlaamse gemeente Arendonk zou de Antwerpse deputatie het windmolenpark Laarakkerdijk op de agenda willen zetten en bespreken. Dit windmolenpark komt namelijk pal tegen de Belgische grens te liggen, op steenworp afstand van de Arendonkse wijk de Rode Del. De gemeente Arendonk zou zeer ontevreden zijn dat er met de inwoners van de Rode Del geen rekening wordt gehouden.

Mijn eerste vraag is dan ook:

Klopt het dat er vandaag een overleg met de provincie Antwerpen plaatsvindt en staat het windmolenpark Laarakkerdijk daar op de agenda? Zo ja, welk standpunt zal daar door of namens GS verkondigd worden?

Verder melden de omwonenden dat de werkzaamheden voor de aanleg van het windturbinepark inmiddels zijn gestart, terwijl er nog geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets is afgegeven.

Mijn tweede vraag is of u hiermee bekend bent en of deze constateringen kloppen. Zo ja, bent u bereid om bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant opheldering te vragen waarom hier zonder noodzakelijke omgevingsvergunning werkzaamheden plaatsvinden en dit niet wordt gehandhaafd?