In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 18 mei 2013 wordt de dreigende teloorgang van de Eindhovense designkoepel Capital D beschreven. Vanwege financieel wanbeleid was de organisator van o.a. Dutch Design Week en de Dutch Design Awards feitelijk al failliet. Een miljoeneninjectie is nodig om Capital D overeind te kunnen houden.

In het betreffende artikel wordt gesteld dat de provincie Noord-Brabant zich niet alleen betrokken voelt bij en zich verantwoordelijk acht voor Capital D, maar ook dat de provincie geldelijke steun toegezegd zou hebben.

PVV'er Mariëtte Frijters-Klijnen spreekt over het dumpen van zuur verdiend belastinggeld in een bodemloze financiële beerput. Haar collega Patricia van der Kammen ziet het ook als een mislukte poging om de wankele basis onder Eindhoven Culturele Hoofdstad te stutten.

Beiden willen dan ook weten hoe het zover heeft kunnen komen en hebben hierover Statenvragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Zij vragen zich af wie de toezegging over steun met provinciaal belastinggeld heeft gedaan, om hoeveel geld het in totaal gaat en zij vragen om de financiële kraan per direct dicht te draaien.

Read More

Geacht college,

Op 2 april jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen betreffende de profielschets Raad van Toezicht Stichting 2018Eindhoven|Brabant, waarvoor dank.

De vragen hadden betrekking op het ontbreken van een profielschets in het Statenvoorstel 34/12 inzake nadere uitwerking Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad en het ontbreken van een zin in een op ons verzoek toegezonden pdf van de vastgestelde profielschets.

De beantwoording roept zeer nadrukkelijk aanvullende en verduidelijkende vragen op:

Read More

Geacht college,

 

Op 22 juni hebben Provinciale Staten het Statenvoorstel 34/12 inzake nadere uitwerking Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad behandeld. Bijlage 7 bij dit voorstel betrof de werkwijze van de Raad van Toezicht, het reglement. Punt 2.1 van dit reglement refereert aan een op te stellen profielschets, waarbij “het huidige profiel waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.” Die betreffende Bijlage 1 was blanco. [1] (zie ook bijgevoegd document bijlage A)

Read More