Op 13 december jl., na behandeling van een Statenvoorstel, stuurde SP-gedeputeerde Johan van den Hout een tweet, waarin hij een persoonlijke reactie gaf op een vermeende uitspraak van de PVV tijdens de vergadering. Het door hem gebruikte citaat is echter nooit door de PVV uitgesproken, doch door hem verzonnen. Het video- en audioverslag van de Statenvergadering geeft hierover onomstreden uitsluitsel.

In een correspondentiewisseling is de Gedeputeerde de kans geboden zijn gewraakte tweet toe te lichten. Hij heeft hiervan geen gebruik willen maken.

Mariette Frijters, Statenlid en Eerste Kamerlid, die het door de Gedeputeerde verzonnen citaat in de mond werd gelegd, is verbijsterd. Zij vraagt zich af hoe het handelen van deze Gedeputeerde zich verhoudt tot de kernbegrippen van de Gedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers Noord-Brabant 2012.

“Indien zulke zaken getolereerd worden,” zegt zij, “dan zijn we in bestuurlijk en politiek Brabant diep gezonken. Je kunt je afvragen of deze bestuurder nog wel op een geloofwaardige manier kan blijven functioneren en de provincie effectief kan blijven vertegenwoordigen in een functie die het uiterste vergt van vertrouwenwekkend, zorgvuldig en communicatief opereren”.

Zij is dan ook benieuwd naar de reactie van het college van Gedeputeerde Staten.

Read More

Geacht college,

De VVD Statenfractie heeft op 7 november 2013 vragen gesteld over de website van 2018Eindhoven, waarvan akte.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie van de PVV de volgende vragen.

      1.      Wat is de toegevoegde waarde van een website over een vroegere kandidatuur, die door een internationale jury genadeloos is neergesabeld?

      2.      Wat zijn de kosten van het in de lucht houden van een website, die geen recht meer doet aan de kandidatuur van 2018Eindhoven?

      3.      Uit welk budget wordt het in de lucht houden van deze website bekostigd?

      4.      Bent u het met de PVV fractie eens dat er geen cent meer besteed moet en mag worden aan Culturele Hoofdstad en dat onmiddellijk gestopt moet worden met elke verwijzing naar dit mislukt project? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Mariëtte Frijters-Klijnen

PVV Noord-Brabant

Geacht college,

In Brabants Dagblad van 1 november 2013 viel te lezen dat burgemeester Rombouts van Den Bosch ontevreden is over het project Jeroen Bosch 2016[1], en met hem een aantal directeuren van grote culturele instellingen[2].

Burgemeester Rombouts omarmde eerder nog met groot enthousiasme het advies van Martijn Sanders en Ad 's-Gravesande, dat de plannen voor Jeroen Bosch 2016 fors duurder maakte[3], en er een hoogdravend elitair project van maakte.

Burgemeester Rombouts, die van een van de adviseurs over het JB2016 plan en de later cultureel hoofdstad artistiek leider Martijn Sanders, zegt "Door zijn jarenlange ervaring heeft Martijn Sanders niet alleen veel kennis van de culturele sector, maar weet hij ook hoe je een groot publiek hier in Brabant en ver daarbuiten kunt bereiken".[4]

Eerder nog was burgemeester Rombouts zeer tevreden met het duo Sanders en 's-Gravesande en overtuigd van de meerwaarde van een zo hoog mogelijk elitair gehalte van zowel JB500 alsook Culturele Hoofdstad 2018. Het heeft er nu de schijn van dat hij nattigheid voelt: nu Sanders de plank heeft misgeslagen met Eindhoven Culturele Hoofdstad[5] is het niet ondenkbaar dat JB500 met eenzelfde hoogdravende koers en 's-Gravesande aan het artistieke roer eveneens afkoerst op een flop.

Nu de titel Culturele Hoofdstad niet naar Eindhoven en dus Brabant gaat valt het fundament uit onder het provinciaal subsidiëren van Jeroen Bosch 2016, zogezegd een van de pijlers van het Brabantse Culturele Hoofdstad project.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More